Career Visa

Career Visa

การค้นพบอาชีพที่ใช่เหมือนการเดินทางที่ต้องอาศัย การค้นคว้า-การเตรียมพร้อม-และลงมือทำ
Career Visa
การค้นพบอาชีพที่ใช่เหมือนการเดินทางที่ต้องอาศัย การค้นคว้า-การเตรียมพร้อม-และลงมือทำ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ถ้าเรามองการฝึกงานของประเทศไทย มีไม่กี่องค์กรที่มีโครงการฝึกงานชัดเจน จริง ๆ คือมีโปรเจ็กต์ให้ทำชัดเจน มีผู้บริหารให้ความสำคัญ ลงมาคุยกับเด็กฝึกงาน รวมถึงมีการต่อยอดจากการฝึกงานไปสู่การได้เข้าทำงาน ซึ่งในส่วนของนายจ้างมีประเด็นเรื่องการหานักศึกษาใหม่เข้ามาทำงาน บางทีรับมาแล้ว แต่อยากให้ออกก็เป็นเรื่องทำไม่ได้ หรือทำได้ยาก เราจึงมองว่าจะดีกว่าหรือไม่ ถ้าองค์กรมีสิทธิ์รู้จักนักศึกษาก่อนรับเข้ามาทำงานจริง ขณะเดียวกันนักศึกษาก็มีสิทธิ์รู้จักองค์กรก่อนเช่นกัน

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

นักศึกษาเมื่อเรียนจบจะมีคำถามตามมาว่าแล้วจะทำงานอะไร ซึ่งบางคนยังหาตัวเองไม่เจอ และเมื่อเข้าสู่การทำงานก็มีประเด็นด้านการปรับตัวเข้ากับองค์กร เพราะสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากการทำงานอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่เรียนมา

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

Career Visa Thailand ได้สร้างเว็บไซต์สำหรับเชื่อมต่อชีวิตนักศึกษากับโครงการฝึกงานคุณภาพสูงของบริษัทชั้นนำ และให้ข้อมูลการทำงานผ่านบทสัมภาษณ์ของคนทำงานรุ่นใหม่ที่โดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนมีการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้าง และร่วมพัฒนาโครงการฝึกงานให้เกิดความเป็นมืออาชีพกับนายจ้าง และจัดหลักสูตรพัฒนาความเป็นมืออาชีพนอกห้องเรียน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

Career Visa Thailand เป็นกิจการที่ช่วยคัดเลือกและปั้นคนที่มีคุณภาพเข้าไปอยู่ในองค์กร ทำให้นายจ้างและลูกจ้างได้ประโยชน์ ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 089-776-3203
Email: pin.kasemsiri@careervisathailand.com
Website: http:///
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2315