ChangeFusion

ChangeFusion

Change Fusion Institute เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ChangeFusion
Change Fusion Institute เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

Sustainable changes in society

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

Change Fusion Institute involved in a wider range of development activities, a testimony that small changes in Bangkok can positively and collectively impact the whole society .Thus , we focus on supporting social enterprises (SEs) as we believe that their work can sustainably bring changes to society.

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

โมเดลการสนับสนุนของเราMENTORING เราแนะนำ ให้คำปรึกษา และร่วมวางแผนในด้านยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายทางสังคมและการวัดผล การตลาด แบรนด์ การออกแบบ การพัฒนาทีมงานและสร้างความร่วมมือ ฯลฯ?

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ChangeFusion สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้เติบโต อันนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และยั่งยืน เราสนับสนุนและลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เราส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศน์ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและในเอเชีย กิจการเพื่อสังคมที่เราสนับสนุนดำเนินการในหลากหลายประเด็นเช่นเทคโนโลยี, เกษตรยั่งยืน, การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน/ท่องเที่ยวชุมชน, สุขภาพ, พลังงานทดแทนระดับชุมชน, การค้าที่เป็นธรรม (fair trade) ฯล

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: info@changefusion.org
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2091