Little Builders

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

Little Builders มองเห็นปัญหาที่เด็กด้อยโอกาสขาด “ประสบการณ์” ที่ทำให้เขาตระหนักว่าเขาไปได้ไกลกว่าที่คิด และขาด “ความเข้าใจและให้โอกาส” จากคนที่มีโอกาสมากกว่าพวกเขา เราจึงรวมตัวกันเพื่อสร้างกิจกรรมที่ให้เด็กๆ ได้ทดลองสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น Little success story ซึ่งจุดประกายให้เขาตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กว่า พร้อมกันนั้น เราได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้อยโอกาส กับพี่ๆ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน น้องได้เห็นความขยันของพี่เป็นแบบอย่าง และพี่ก็ได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนจากน้องๆ ไปพร้อมๆ กัน

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เรามักมองว่า “เด็กด้อยโอกาส” คือเด็กที่มีต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าคนทั่วๆ ไป และเรามักหยิบยื่นสิ่งที่เราคิดว่าสามารถทดแทนสิ่งที่เขาขาดไปได้ นั่นคือ “เงิน” และให้ความช่วยเหลือในฐานะของคนที่ “อยู่สูงกว่า” คนที่ด้อยโอกาส ไม่ได้ต้องการเพียงเงิน แต่พวกเขายังต้องการ “โอกาส” ที่จะเติบโตเพื่อประสบความสำเร็จ การที่คนเราจะประสบความสำเร็จนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง จากหลายสำนัก ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า มีปัจจัยสนับสนุนหลักๆ ได้แก่ ครอบครัว สังคม การศึกษา ทัศนคติส่วนบุคคล และโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถ เราทราบดีว่า เด็กที่อยู่ในชุมชนแออัด หรืออยู่ในครอบครัวที่สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมที่ไม่ดีนัก มักประสบปัญหาครอบครัวและอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีความเสี่ยง ปัจจัยสนับสนุนของเขาจึงเหลือเพียง 2 ประการ ได้แก่ ทัศนคติส่วนบุคคลที่มีผลต่อการประสบความสำเร็จ และโอกาสที่เขาจะได้แสดงความสามารถให้ผู้อื่นเห็นและยอมรับ แม้มีคนเคยกล่าวว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมีอเปลี่ยนสถานะทางสังคม” เรากลับเห็นว่าการศึกษาที่กำลังดำเนินไปในปัจจุบัน ไม่ได้เสริมสร้างทัศนคติที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของเด็กๆ เช่น ความเพียร (Grit) และทัศนคติที่ว่าตนเองสามารถพัฒนาได้ (Growth mindset) เป็นต้น การศึกษาในระบบไม่ได้ให้โอกาสเด็กได้สร้างผลงานที่ทำให้เขาตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เมื่อเด็กด้อยโอกาสไม่มีโอกาสรู้ว่าเขามีศักยภาพที่พัฒนาได้ เขาก็จะยังอยู่ในสังคมที่เขาเคยชิน และน้อยคนที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่สังคมที่ดีกว่า อาจมีเพชรในตมที่สามารถยกระดับตนเองมาสู้จุดที่ดีขึ้น ด้วยทุนทรัพย์และแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างที่เขาพอจะมี แต่เขาเหล่านั้นก็ยังต้องเจออุปสรรคจากความไม่เข้าใจของคนที่ว่าตนเอง "อยู่สูงกว่า" เขาจะต้องถูกตัดสินด้วยคำถามอย่างเช่น “จบที่ไหน” หรือ “พ่อแม่ทำงานอะไร” เสมอๆ ในขณะที่คนที่เกิดในครอบครัวที่พร้อมกว่า มีโอกาสติวกับกับครูเก่งๆ จนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง มีใบผ่านที่ทำให้ไม่ต้องเจอกับคำถามเหล่านี้ กล่าวคือ คนที่พร้อมกว่า มักไม่พร้อมที่จะให้โอกาสแก่คนที่ด้อยกว่าตนเอง

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

Little Builders ทำงานกับกลุ่มคนสองกลุ่ม กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่มีคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือเอกชน เราทำให้คนสองกลุ่มนี้มาเจอกัน และสร้างสิ่งประดิษฐ์พัฒนาชุมชน ต่างฝ่ายต่างได้พัฒนาตนเองในแต่ละด้านที่ตนเองต้องการ ผ่านกิจกรรมและหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

กลุ่มผู้เข้าร่วมประมาณ 110 คนทั้งที่เข้าร่วมแบบเป็นอาสาสมัครและแบบโครงการที่มีค่าใช้จ่าย ในช่วงระยะเวลา 2 ปีกว่าที่ผ่านมา • ได้พัฒนาทักษะทางด้านความเป็นผู้นำและแก้ปัญหา ผ่านการนำทักษะหรือแนวคิดต่างๆไปทดลองใช้ และนำผลลัพทธ์ที่ได้มาพูดคุย • ได้สัมผัสและเข้าใจถึงกลุ่มคนในอีกมุมของสังคมและเกิดความยอมรับ • เกิดความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมมากขึ้น • เกิดแรงบันดาลใจ และนำผลลัพธ์ของกิจกรรมไปเป็นตัวกระตุ้นในตนเองออกไปสร้างสิ่งต่างๆของตนเอง

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: setsocialimpact@gmail.com
Website: http://www.littlebuilders.info
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1480