บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการสุขภาพที่เป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2562" พันธกิจ (Mission) 1) ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน ครบวงจร 2) ให้การดูแลรักษาที่มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรคุณภาพ พร้อมเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3) ให้บริการโดยมุ่งเน้นการลดระยะเวลาการรอคอย คำขวัญ "สุนทรียภาพแห่งการดูแลรักษา"
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการสุขภาพที่เป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2562" พันธกิจ (Mission) 1) ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน ครบวงจร 2) ให้การดูแลรักษาที่มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรคุณภาพ พร้อมเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3) ให้บริการโดยมุ่งเน้นการลดระยะเวลาการรอคอย คำขวัญ "สุนทรียภาพแห่งการดูแลรักษา"

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

"มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจที่ดูแลรักษาทั้ง ชีวิต, สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น"

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อรองรับนักกีฬาที่บาดเจ็บและอุบัติเหตุฉุกเฉินระหว่างการแข่งขัน โดยมีคุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลแสนสุข และคุณเจมส์ เรืองศักด์ ลอยชูศักดิ์ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
บริษัทฯ เห็นความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณรอบๆ โรงพยาบาล มีการส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยการจัดโครงการร่วมกับกรมทรัพยากรทางชายฝั่ง เพื่อจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การปลูกป่า โค...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล จึงมีความเข้าใจและตระหนักถึงภาวะรีบด่วนที่ต้องช่วยเหลือชีวิตจากอาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วย เนื่องจากภาวะเสียเลือด และพบปัญหาภาวะขาดเลือดอย่างรุนแรง จึงได้มีการประสานงานระหว่างทีมรับบ...

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 รพ.เอกชล 2 จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ "เอกชล 2 สุขภาพดีสู่น้อง" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี นำโดยนายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถ Ambulance ในการแข่งขันวิ่ง KhoaKheow 10 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย โดยบริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้า...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างอนาคตของประเทศชาติ โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังของประเทศในอนาคต บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุ...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ ด้านการแพทย์
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  3586