บริษัท ยูเรกาดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูเรกาดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร และธุรกิจด้านการประหยัดพลังงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยบุคลากรมืออาชีพ
บริษัท ยูเรกาดีไซน์  จำกัด  (มหาชน)
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร และธุรกิจด้านการประหยัดพลังงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยบุคลากรมืออาชีพ

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนัก ถึงการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น ทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากธุรกิจในปัจจุบัน และความเสี่ยงในอนาคต จึงได้กำหนดโมเดลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยวงล้อของผลประกอบการทางธุรกิจ วงล้อของสังคม และวงล้อของสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความยั่งยืนของบริษัทฯ ไม่อาจเกิดขึ้นได้จากวงล้อเดียวที่หมุนตามลำพัง แต่วงล้อทั้งสามต้องหมุนไปพร้อมๆ กัน อย่างสมดุล
นำเครื่องจักรคว้านแกะเมล็ดลำไยให้สหกรณ์ลำไยสีทองลำพูนได้ใช้เพิ่มผลผลิต
นำเครื่องปลูกมันสำปะหลังให้ชุมชนสกลนครได้ใช้ในการเพิ่มผลผลิต

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม อันก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ แบ่งปัน และสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมร่วมสนับสนุน อุปกรณ์ การเรียน โรงเรียนไผ่งามวิทยา และ โรงเรียนงอมมด ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 2.กิจกรรมร่วมสนับสนุน บริจาคสิ่งของ ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม บ้านพักคนชรา รังสิตคลอง 5 จังหวัดปทุมธานี 3.กิจกรรม บริจาคโลหิต วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ยูเรกาฯ + ชุมชน + ลูกค้า

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

ร่วมกับสหกรณ์ลำไยสีทองพัฒนากระบวนการผลิตลำไยสีทองแปรรูป โดยใช้เครื่องคว้านแกะเมล็ดลำไย ซึ่งสามารถลดเวลาการผลิตและต้นทุนค่าแรงลงได้มากกว่า 50%
บริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายไร่ ทำโครงการกิจการเพื่อสังคม (CSR) ร่วมให้ความรู้เรื่องการปลูกมันและสาธิตการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้เครื่องปลูกมันที่ออกแบบใหม่เป็นระยะเวลา 1 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากการสาธิตและทดลองใช้จริงเกษตรกรมีความพึงพอใจอย่างมาก และเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้ผู้ปลูกมันสำปะหลังได้
ผู้เข้าชม  1561