บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย และเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย และเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของกระแสเงินในตลาดเงิน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

Earth Hour 2016 โดย กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund : WWF) Nomura (CNS) Classroom Roadshow สัมมนาให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่นักศึกษา และพนักงานบริษัททั่วไป

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ การเงินการลงทุน
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1358