บริษัท โฟล์คชาร์ม จำกัด

บริษัท โฟล์คชาร์ม จำกัด

บริษัท โฟล์คชาร์ม จำกัดเป็น Ethical Business ด้านหัตศิลป์ ที่ยึดหลักการค้าที่เป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับคนปลูกฝ้ายไร้สารเคมีและกลุ่มทอผ้าชุมชนในจังหวัดเลย และช่างหัตกรรม-ช่างตัดเย็บในกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาสร้างเสริมผืนผ้าฝ้ายที่ปลูกในชุมชน ไร้สารเคมี เข็นมือ ทอมือและย้อมสีธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสานกับวิถีคนเมือง คนรุ่นใหม่ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพันคอ พวงกุญแจ และ Lifestyle Products ต่างๆ www.folkcharm.com
บริษัท โฟล์คชาร์ม จำกัด
บริษัท โฟล์คชาร์ม จำกัดเป็น Ethical Business ด้านหัตศิลป์ ที่ยึดหลักการค้าที่เป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับคนปลูกฝ้ายไร้สารเคมีและกลุ่มทอผ้าชุมชนในจังหวัดเลย และช่างหัตกรรม-ช่างตัดเย็บในกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาสร้างเสริมผืนผ้าฝ้ายที่ปลูกในชุมชน ไร้สารเคมี เข็นมือ ทอมือและย้อมสีธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสานกับวิถีคนเมือง คนรุ่นใหม่ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพันคอ พวงกุญแจ และ Lifestyle Products ต่างๆ www.folkcharm.com

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ด้านสังคม FolkCharm Crafts ริเริ่มจากความรักในผ้าทอพื้นถิ่น วิถีการเป็นอยู่แบบไทย ที่ตระหนักถึงปัญหาช่างทอผ้าที่มีจำนวนน้อยลงและวิถีชนบทที่เปลี่ยนไป โดยการเข้าเมืองเพื่อค้าแรงงานของคนรุ่นใหม่ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบถึงความตระหนักถึงคุณค่าในชุมชนลดลง ด้านเศรฐกิจ ราคา farm-gate price ที่ต่ำมากของผ้าทอมือพื้นบ้าน สื่อถึงราคาที่ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ส่งผลกระทบถึงรายได้ที่ไม่เป็นธรรมและการทอผ้าในชุมชนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านสิ่งแวดล้อม การย้อมผ้าด้วยสีเคมีส่งผลกระทบทางลบอย่างมากต่อสุขภาพผู้ย้อม สิ่งแวดล้อม FolkCharm Crafts จดทะเบียนภายใต้ บริษัท โฟล์คชาร์ม จำกัดเป็น Ethical Business ด้านหัตศิลป์ ที่ยึดหลัก Fair Trade, Environmentally-Conscious ทำงานร่วมกับสตรีทอผ้าและกลุ่มทอผ้าชุมชน ในจังหวัดเลย สุรินทร์ สกลนครเพื่อพัฒนาสร้างเสริมผืนผ้าฝ้ายและผ้าไหมธรรมชาติทอมือย้อมสีธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสานกับวิถีคนเมือง คนรุ่นใหม่

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

แรงบันดาลใจคือการได้สื่อสารถึงคุณค่าวิถีชนบทและวิถีเรียบง่ายที่ใส่ใจทั้งกระบวนการให้เข้าถึงวิถีคนเมือง ผ่านผลิตภัณฑ์จากผืนผ้าทอมือที่ออกแบบอย่างเรียบง่าย ใช้ง่ายในชีวิตประจำวัน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

1. ขยายฐานชุมชนส่งเสริมการปลูกฝ้ายไร้สาร พันธุ์ไม้ให้สี ทอผ้าพื้นเมืองโดยใช้ใยธรรมชาติ 2. ขยายจำนวนและส่งเสริมสตรีทำงานที่บ้าน (home-based women workers) ช่างทอผ้า ช่างฝีมือ ช่างเย็บ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานคุณภาพที่สามารถเข้าถึงคนเมือง คนรุ่นใหม่ได้ 3. การยึด Lifestyle ของคนรุ่นใหม่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 4. ส่งเสริมการตลาดและการขายผ่านช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ง่าย เช่น e-commerce, social media, pop-up stores ในเมือง และ tradeshows

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1. เพิ่มจำนวนนักหัตถกรรม ทอผ้าในชุมชน และช่างตัดเย็บ ยกระดับ livelihood ผ่านแนวปฏิบัติ Fair Trade 2. ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการใช้ปลูกและการแปรรูปใยฝ้ายในรูปแบบปรกติและการใช้สารเคมีในกระบวนการย้อมผ้า 3. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผ้าทอไทยในรูปแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมสมัย จากธรรมชาติ ใส่สบาย ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 062-393-6414
Email: hello@folkcharm.com
Website: http://www.folkcharm.com
Facebook: https://www.facebook.com/folkcharm

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  3606