มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

อย่าตัดโอกาสคนพิการ เพียงเพราะการส่งเงินเข้ากองทุนฯ สะดวกดี... ทุกปีบริษัทส่งเงินเข้ากองทุนฯ กว่า 2,000 ล้านบาท ทำให้คนพิการกว่า 20,000 คนพลาดโอกาสมีอาชีพมีงานทำ วันนี้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคี พร้อมอำนวยความสะดวกทุกบริษัทดำเนินการให้เงินทุกบาทที่เคยส่งกองทุนฯ ไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการโดยตรง เงินก้อนเดิมที่เคยถูกนำส่งกองทุนฯ เปลี่ยนไปสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำใกล้บ้านและมีอาชีพอิสระ พึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลอื่น อันเป็นการขยายภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโดยตรง
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
อย่าตัดโอกาสคนพิการ เพียงเพราะการส่งเงินเข้ากองทุนฯ สะดวกดี... ทุกปีบริษัทส่งเงินเข้ากองทุนฯ กว่า 2,000 ล้านบาท ทำให้คนพิการกว่า 20,000 คนพลาดโอกาสมีอาชีพมีงานทำ วันนี้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคี พร้อมอำนวยความสะดวกทุกบริษัทดำเนินการให้เงินทุกบาทที่เคยส่งกองทุนฯ ไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการโดยตรง เงินก้อนเดิมที่เคยถูกนำส่งกองทุนฯ เปลี่ยนไปสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำใกล้บ้านและมีอาชีพอิสระ พึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลอื่น อันเป็นการขยายภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโดยตรง

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน มีศักยภาพ มีความหมาย มีคุณค่าสำคัญต่อสังคม หลายครั้งในโลกความจริง มีสองสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ สิ่งหนึ่งเราเรียกว่าความสามารถ อีกสิ่งหนึ่งเราเรียกว่าโอกาส เมื่อตั้งคำถามกับคนพิการสังคมส่วนหนึ่งเชื่อว่าพวกเขา มีทั้งสองอย่างไม่ต่างกัน แม้ว่าบางส่วนจะมีคำถามเล็กๆอยู่ในใจ “คนพิการทำอะไรได้บ้าง? , คนพิการทำงานได้จริงหรือ?” หากแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ซึ่งมันคือ “โอกาส”

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

มุ่งให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการจ้างงานคนพิการ ที่นำไปสู่การปรับวิธีการทำงานในการจ้างงานคนพิการ

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจร : สุขภาวะจากการทำงาน มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มีความเชื่อมั่น อย่างที่สุด ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ มีของดีในตัว ภายใต้ข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น “คนพิการ” คือ กลุ่มเป้าหมายหลัก และเป็นเป้าหมายแรก ในการทำงานระยะยาวจะนำพาให้คนพิการได้มีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ มีศักดิ์ศรี และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เรามีเป้าหมายในการทำงานเพื่อสร้างกลไกสนับสนุนนำไปสู่การเกิดระบบโครงสร้าง(infrastructure) การจ้างงานคนพิการได้อย่างยั่งยืนและมีภารกิจหลักในการทำงานเชื่อมร้อยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ,สถานประกอบการ, หน่วยงานราชการท้องถิ่น , องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมการทำงานซึ่งทุกภาคีมีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรมการทำงานแก้ปัญหาในเรื่องการจ้างงานคนพิการซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืน อย่าตัดโอกาสคนพิการ เพียงเพราะการส่งเงินเข้ากองทุนฯ สะดวกดี... ทุกปีบริษัทส่งเงินเข้ากองทุนฯ กว่า 2,000 ล้านบาท (ม.34) ทำให้คนพิการกว่า 20,000 คนพลาดโอกาสมีอาชีพมีงานทำ วันนี้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคี พร้อมอำนวยความสะดวกทุกบริษัทดำเนินการให้เงินทุกบาทที่เคยส่งกองทุนฯ ไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการโดยตรงในทันที เพียงท่านตอบรับให้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมไปช่วยดำเนินการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมได้รับเงินสนับสนุนจาก สสส. ในการดำเนินโครงการ เงินก้อนเดิมที่เคยถูกนำส่งกองทุนฯ เปลี่ยนไปสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำใกล้บ้านและมีอาชีพอิสระ พึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลอื่น อันเป็นการขยายภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโดยตรง ติดต่อมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โทร. 02-279-9385 www.sif.or.th

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

จาก 20 บริษัทนำร่องในปี 2557 จ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนกว่า 200 อัตรา สู่กว่า 100 บริษัทร่วมขยายผลในปี 2558 จ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการกว่า 2,000 คน และเป้าหมายในปี 2559 ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อให้โอกาสการมีอาชีพและมีงานทำไปถึงคนพิการ 10,000 คน ทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนของ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 090-987-9308 , 061-789-2539
Email: panisara@sif.or.th
Website: https://www.sif.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/konpikanthai

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ ติดต่อมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเพื่อปรึกษาเรื่องการจ้างงานคนพิการ โทร. 02-279-9385

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

เปิดประสบการณ์ใหม่องค์กรธุรกิจจ้างงาน “คนพิการ” 10,000 อัตราร่วมขับเคลื่อนชีวิต..ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
ผู้เข้าชม  5133