บริษัท แฮปปี้ฟาร์มเมอร์ส จำกัด

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

การหลุดพ้นจากวงจรหนี้ของเกษตรกรได้ประกอบด้วย 3 สิ่งหลัก 1. การทำเกษตรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น เกษตรอินทรีย์ 2. การสร้างเรื่องราวหรือแบรนด์ให้แก่สินค้า 3. การมีตลาดการค้าที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร HappyFarmers เข้ามามีส่วนในขั้นตอนที่ 3 ที่มองว่าสำคัญและท้าทายเกษตรกรที่กำลังเปลี่ยนตนเองเป็นผู้ประกอบการ

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดบนโลกใบนี้ เหมาะกับการเพาะปลูกและการทำเกษตรกรรมแทบทุกชนิด ทว่าศักยภาพการเกษตรของไทยเรามีแต่ตกต่ำลงเรื่อยๆ เกษตรกรกลายเป็นกลุ่มคนที่ยากจนและมีการศึกษาน้อยที่สุด ทำให้เกิดช่องวางทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองและสังคมเกษตรกรรม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ช่องว่างนี้มีแต่จะขยายกว้างขึ้นและทวีความรุนแรงเป็นปัญหาทางสังคมและการเมือง ทั้งที่ต้นเหตุนั้นมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ต่างกันเกินไป HappyFarmers จึงอยากเห็นความเท่าทันกันของคนในเมืองและคนในชุมชนเกษตรกรรมผ่านเครื่องมือทางการค้าไม่ว่าจะเป็นการค้าออนไลน์ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นนน้ำจนถึงปลายน้ำ เป็นต้น

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

บริการและสินค้าของ HappyFarmers แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ - แพลตฟอร์มเพื่อซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่วันหนึ่งอยากให้เป็นเจ้าของโดยเกษตรกรไทยทุกคน - การพัฒนาสินค้าที่ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนทั้งด้านการผลิตและการเงิน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

มุ่งสู่การลดช่องวางทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรกรรม

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0829559993
Email: achitsak@happyfarmers.com
Website: http://www.happyfarmers.com
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2575