กองทุนรวมคนไทยใจดี

กองทุนรวมคนไทยใจดี

คนทั่วไปมักเชื่อว่าธุรกิจภาคการเงินการลงทุนมุ่งแต่แสวงหาความมั่งคั่งมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ จนอยู่ห่างไกลจากงานเพื่อสังคม แต่เราเชื่อว่าธุรกิจทุกภาคส่วน ต่างมีภูมิความรู้และความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งนำมาแปรเป็น “เครื่องมือ” เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ภาคสังคมให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ ในภาคธุรกิจจัดการกองทุนรวมก็เช่นเดียวกัน “กองทุนรวมคนไทยใจดี” จึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.บัวหลวง ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการทำดีเพื่อสังคมจะเป็นมิตรร่วมทางกันได้
กองทุนรวมคนไทยใจดี
คนทั่วไปมักเชื่อว่าธุรกิจภาคการเงินการลงทุนมุ่งแต่แสวงหาความมั่งคั่งมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ จนอยู่ห่างไกลจากงานเพื่อสังคม แต่เราเชื่อว่าธุรกิจทุกภาคส่วน ต่างมีภูมิความรู้และความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งนำมาแปรเป็น “เครื่องมือ” เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ภาคสังคมให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ ในภาคธุรกิจจัดการกองทุนรวมก็เช่นเดียวกัน “กองทุนรวมคนไทยใจดี” จึงถือกำเนิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.บัวหลวง ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการทำดีเพื่อสังคมจะเป็นมิตรร่วมทางกันได้

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

การลงทุนในตลาดทุนปัจจุบันเริ่มเกิดเทรนด์สำคัญ ที่มิได้มุ่งพิจารณาเฟ้นหาหลักทรัพย์เพื่อลงทุน เฉพาะแต่ตัวเลขทางบัญชีหรือผลประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบ หนึ่งในนั่นคือวิธีเฟ้นหาหลักทรัพย์ที่เรียกว่า ESG (Environment, Social, Governance) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯได้เริ่มต้นคัดเลือกและเฟ้นหา “หุ้นยั่งยืน” กลุ่มนี้ในแต่ละปี พร้อมกับประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ (Thailand Sustainability Investment) แนวคิดการลงทุนนี้เชื่อมั่นว่า หากผู้ประกอบกิจการตระหนักว่าธุรกิจของตนส่งผลกระทบหรือเกี่ยวสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างไร จากนั้นได้สร้างองคาพยพทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ รวมทั้งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน หรือชุมชนแวดล้อม เป็นต้น ย่อมทำให้กิจการของตนนั้นมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว ไปพร้อมกับทุกภาคส่วน หรือสังคมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนหรือระดับชาติ นักลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว นอกจากจะพิจารณาผลประกอบการของธุรกิจแล้ว ต้องไม่มองข้าม ESG ของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

กองทุนรวมคนไทยเป็นใจดีของ บลจ.บัวหลวง เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาด MAI หรือตลาดรองอื่นๆ ของ ตลท. ซึ่งจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้าน หรือเรียกว่า ESGC ได้แก่ -สิ่งแวดล้อม (Environment) -สังคม (Social) -บรรษัทภิบาล (Good Governance) -ต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) นั่นหมายถึงกองทุนรวมคนไทยใจดีเป็นกองทุนแรกของไทยที่ใช้แนวทางลงทุน ESG ซึ่งในกรณีของเราได้ปรับประยุกต์เป็น ESGC โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นเทียบเท่ากับองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะตัวที่กัดกร่อนสังคมไทยอย่างยาวนาน เรามุ่งหวังว่ากองทุนรวมคนไทยใจดีจะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักคิด “กิจการมีกำไรที่ยั่งยืนต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติเพื่อยกระดับสังคมไทยอย่างแท้จริง” นอกจากนี้ เรายังได้จัดสรรค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนร้อยละ 40 ในแต่ละปี นำไปสนับสนุนในโครงการเพื่อสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนมีส่วนร่วมจรรโลงสังคมไทยในอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งแนวคิดวิธีลงทุนแบบ ESGC และการจัดสรรค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นนโยบายลงทุนของกองทุนรวมคนไทยใจดี ได้จดแจ้งอย่างเป็นทางการต่อ กลต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจบริหารจัดการกองทุนรวมของประเทศ

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

ซีอีโอกองทุนบัวหลวงระบุ กองทุนรวม คนไทยใจดี ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น ต้องรอเวลาพิสูจน์บทบาทการลงทุนเพื่อสังคม
ผู้เข้าชม  1476