บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเซีย มีพื้นที่ปฏิบัติการหลักอยู่ที่จังหวัดระยอง ให้บริการท่าเรือพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจหลักและสนองต่อความต้องการภายนอก โดยเน้นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเซีย มีพื้นที่ปฏิบัติการหลักอยู่ที่จังหวัดระยอง ให้บริการท่าเรือพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจหลักและสนองต่อความต้องการภายนอก โดยเน้นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสาและจิตสำนึกในเรื่องการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเจริญของสังคมให้ดีขึ้นเสมอมา

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ไออาร์พีซี ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มีความสมดุลย์ของ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความคุมการผลิตให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด นอกจากนั้น มีการดำเนินงานเพื่อยังประโยชน์สูงสุดทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากร และประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสังคมโดยรวม และเป็นพลเมืองดีของโลก
สถาบันการเรียนรู้ IRPC Cubic Academy ถือกำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาให้เกิดองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 6 หมวดที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจใ...

อ่านต่อ...

ไออาร์พีซีบริจาคเม็ดพลาสติกจากนวัตกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกของ IRPC ที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตขาเทียมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น สร้างโอกาสในการทำงาน มีสุขอนามัยที่ดี และมีความสุขในสังคม

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2431