พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์จำกัด

พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์จำกัด

ธนพล ลัคนาวัฒน์ วิศวกรผู้มีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยประสบกาณ์การทำงานกว่า10 ปีที่คลุกคลีกับวงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ และ งานด้านวิศวกรรมทั่วไป ได้จัดตั้งบริษัทเพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาและรับออกแบบทางวิศวกรรมพร้อมผลิตงานต้นแบบตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมีเป้าหมายที่จะมีสินค้าของบริษัทเอง เป็นอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ Vision เป็นที่รู้จักในประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้านวิศวกรรมการแพทย์ Mission มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ทดแทนการนำเข้า เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วย เครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยการกระจายผลิตภัณฑ์สู่สังคมในราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้า 1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 2. ออกแบบและผลิต ด้วยมาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัย เพื่อให้กระบวนการผลิต และ ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับเงื่อนไขของมาตรฐาน 3. ขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และ มาตรฐานอุตสาหกรรม ตามที่ภาครัฐกำหนด
พีโอนี ดิเวลลอพเมนท์จำกัด
ธนพล ลัคนาวัฒน์ วิศวกรผู้มีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยประสบกาณ์การทำงานกว่า10 ปีที่คลุกคลีกับวงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ และ งานด้านวิศวกรรมทั่วไป ได้จัดตั้งบริษัทเพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาและรับออกแบบทางวิศวกรรมพร้อมผลิตงานต้นแบบตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมีเป้าหมายที่จะมีสินค้าของบริษัทเอง เป็นอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ Vision เป็นที่รู้จักในประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้านวิศวกรรมการแพทย์ Mission มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ทดแทนการนำเข้า เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วย เครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยการกระจายผลิตภัณฑ์สู่สังคมในราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้า 1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 2. ออกแบบและผลิต ด้วยมาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัย เพื่อให้กระบวนการผลิต และ ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับเงื่อนไขของมาตรฐาน 3. ขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และ มาตรฐานอุตสาหกรรม ตามที่ภาครัฐกำหนด

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัทได้รับโอกาสให้เป็นผู้วิจัยร่วมเพื่อพัฒนาเครื่องฝึกเดินผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง หรือ IWalk ได้คลุกคลีในกระบวนการรักษาเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย จึงได้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงในการฟื้นฟูรักษาผู้ป่วย นั่นคือ ความต่อเนื่องและเพียงพอในการกายภาพบำบัดไม่เพียงพอ อันเนื่องมากจากข้อจำกัดของเงินในการรักษา ภาวะขาดแคลนนักกายภาพ และ โอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือที่ทันสมัย

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ขาดโอกาสการเข้าถึงการกายภาพที่ถูกต้อง เพียงพอ ต่อเนื่อง ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา เงินค่ารักษา และความพร้อมของโรงพยาบาลในด้านจำนวนนักกายภาพและเครื่องมือ ทำให้ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถฟื้นฟูให้พ้นจากภาวะอัมพาตได้ จนต้องกลายเป็นภาระต่อสมาชิกในครอบครัว ส่งผลทั้งต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยเอง รายได้ของผู้ป่วยเอง และ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อคนในครอบครัวรวมถึงรายได้ของครอบครัว ที่จะต้องหาผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นต้องหยุดงานเพื่อดูแลผู้ป่วย ส่งผลกระทบมากมายเป็นวงกว้าง สภาพความเป็นอยู่แย่ลงจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

บริษัทและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงพัฒนาเครื่องฝึกเดินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง IWalk ขึ้นมา ในต้นทุนต่ำ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสู่ชุมชนที่ต้องการแต่ขาดแคลนงบประมาณ ช่วยให้การฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และช่วยลดภาระความเหนื่อยล้าของนักกายภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้นักกายภาพทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เมื่อผู้ป่วยสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ เดินเองได้ ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่น สภาพจิตใจย่อมดีขึ้น หรืออาจสามารถกลับมาหาเลี้ยงชีพเองได้ หรืออย่างน้อยที่สุด สมาชิกในครอบครัวไม่จำเป็นต้องหยุดงานเสียรายได้เพื่อดูแลผู้ป่วยอีกต่อไป ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น เท่ากับว่า เราได้คืนคนที่มีศักยภาพที่ดีสู่สังคม คืนรายได้สู่สังคม ลดค่าใช้จ่ายสวัสดิการจากภาครัฐในการช่วยดูแลผู้ด้วยได้ด้วย

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 3000000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องฝึกเดิน IWalk ตามที่รัฐบาลให้งบสนับสนุนเพื่อส่งต่อเครื่องไปยัง รพ.รัฐและสถานคุ้มครองคนพิการ 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยและส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้งานจริง
ผู้เข้าชม  1286