บริษัท บั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัท บั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล โดยให้น้ำหนักกับผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ด้อยโอกาส และไม่มีคนดูแล ในชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งต้องเผชิญปัญหาคุณภาพชีวิตรุนแรงกว่าในชนบท โดยที่ในชนบทนั้นมีค่าครองชีพต่ำกว่าและสภาพสังคมยังเอื้อในการดูแลกันเอง ด้วยโครงการ "อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประเทศเกาหลีและองค์การเฮลพ์เอจประเทศเกาหลี ดำเนินงานอบรมสร้างอาสาสมัครในชุมชน เพื่อให้เข้าไปเยี่ยมเยือนดูแลผู้สูงอายุในละแวกใกล้เคียงโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่จะใช้กระบวนการสร้างเสริมศักยภาพของอาสาสมัครให้สามารถจัดกระบวนการแก้ปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชนได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ และเขียนโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ในท้องถิ่นชุมชนของตน จนปัจจุบันมีอาสาสมัครที่ทำงานในชุมชน 111 คน ดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้ขาดคนดูแล 219 คน อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าโครงการจะได้สิ้นสุดไปแล้วก็ตาม (อัตราส่วนผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการต่อผู้สูงอายุ คือ 1:2) อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลา 7 ปี ของการดำเนินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (พ.ศ. 2548-2555) สิ่งที่ยังคงเป็นช่องว่างของการดูแล คือ ยังขาดผู้ดูแลที่มีทักษะเฉพาะ และสามารถให้การดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการทำงานแบบอาสาสมัคร ถึงแม้จะเข้าไปเยี่ยมเยือนมากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ก็ยังไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของการสร้างกลไกเสริมในกระบวนการดูแลระยะยาวในชุมชน ต่อยอดจากต้นทุนอาสาสมัครเดิมเป็น กิจการเพื่อสังคม บั๊ดดี้โฮมแคร์ Buddy HomeCare ที่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุขาดคนดูแล และเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไปพร้อมกัน
บริษัท บั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล โดยให้น้ำหนักกับผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ด้อยโอกาส และไม่มีคนดูแล ในชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งต้องเผชิญปัญหาคุณภาพชีวิตรุนแรงกว่าในชนบท โดยที่ในชนบทนั้นมีค่าครองชีพต่ำกว่าและสภาพสังคมยังเอื้อในการดูแลกันเอง ด้วยโครงการ "อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประเทศเกาหลีและองค์การเฮลพ์เอจประเทศเกาหลี ดำเนินงานอบรมสร้างอาสาสมัครในชุมชน เพื่อให้เข้าไปเยี่ยมเยือนดูแลผู้สูงอายุในละแวกใกล้เคียงโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่จะใช้กระบวนการสร้างเสริมศักยภาพของอาสาสมัครให้สามารถจัดกระบวนการแก้ปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชนได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ และเขียนโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ในท้องถิ่นชุมชนของตน จนปัจจุบันมีอาสาสมัครที่ทำงานในชุมชน 111 คน ดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้ขาดคนดูแล 219 คน อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าโครงการจะได้สิ้นสุดไปแล้วก็ตาม (อัตราส่วนผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการต่อผู้สูงอายุ คือ 1:2) อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลา 7 ปี ของการดำเนินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (พ.ศ. 2548-2555) สิ่งที่ยังคงเป็นช่องว่างของการดูแล คือ ยังขาดผู้ดูแลที่มีทักษะเฉพาะ และสามารถให้การดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการทำงานแบบอาสาสมัคร ถึงแม้จะเข้าไปเยี่ยมเยือนมากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ก็ยังไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของการสร้างกลไกเสริมในกระบวนการดูแลระยะยาวในชุมชน ต่อยอดจากต้นทุนอาสาสมัครเดิมเป็น กิจการเพื่อสังคม บั๊ดดี้โฮมแคร์ Buddy HomeCare ที่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุขาดคนดูแล และเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไปพร้อมกัน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ในปัจจุบัน ทิศทางของการดำเนินธุรกิจ ไม่ได้จำกัดเพียงการแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว หากแต่ กิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆ กันได้ หรือที่เรียกว่า Triple Bottom Line โดยเป้าหมายทางการเงิน เช่นการสร้างรายได้นั้น มีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นโอกาสในการทำกิจการเพื่อสังคมในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ที่นำส่งบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และนำผลกำไรตอบแทนคืนสู่สังคม โดยญาติที่ไม่มีเวลา และความเชี่ยวชาญในการดูแล สามารถเรียกใช้บริการจากธุรกิจได้ ทั้งแบบ บริการที่บ้านเต็มเวลา 8 ชั่วโมง ไปเช้า-เย็นกลับ หรือบริการเป็นรายชั่วโมง ตามความจำเป็น และธุรกิจจะนำผลกำไรส่วนหนึ่งไปจัดบริการทางสุขภาพและสังคม ให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดตั้งกิจการเพื่อสังคมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ใช้ชื่อว่า บั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) เพื่อให้การดูแลทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ของผู้สูงอายุ และส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัว ให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการดูแล และทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุอีกด้วย ในการเริ่มต้นธุรกิจ บั๊ดดี้โฮมแคร์จะเริ่มจากการเป็นธุรกิจขนาดเล็ก โดยให้บริการดูแลที่บ้านแบบเต็มเวลา 8 ชั่วโมงแก่ลูกค้า จำนวน 10 ราย (ใช้พนักงานผู้ดูแล 10 คน) และให้บริการเป็นรายชั่วโมง ตามความจำเป็น จากการที่ลูกค้าซื้อบริการล่วงหน้าแบบคูปอง 50 ชั่วโมง จำนวน 100 ราย (ใช้พนักงานผู้ดูแล 10 คน) รวมพนักงานดูแลผู้สูงอายุทั้งสิ้น 20 คน ให้การดูแลลูกค้า 110 ราย ในการส่งมอบบริการคุณภาพ บั๊ดดี้โฮมแคร์ มีหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน มีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยสภาการพยาบาล และสร้างพนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาแต่ต้องการทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้ามาพัฒนาศักยภาพในการให้บริการดูแลทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ของผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ลักษณะการดำเนินกิจการของบั๊ดดี้โฮมแคร์ จะให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบเสียค่าบริการ จากนั้นนำผลกำไรมาตอบแทนสังคมร่วมกับโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ในการดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ขาดคนดูแล โดยพื้นที่การดำเนินงานของกิจการอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุที่อยู่มาแต่เดิม ย้ายมาจากต่างถิ่น และย้ายมาเพื่อพำนักระยะยาว ทั้งผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 256,873 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งจังหวัด และหากเทียบสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงตามรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) พบว่าผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 อยู่ในกลุ่มที่ติดบ้านและติดเตียง จึงคาดว่ามีผู้สูงอายุมากกว่า 50,000 คนที่ต้องการการดูแล รวมทั้งมีการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยตัวแทนชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องพบว่า ผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บั๊ดดี้โฮมแคร์ จะคัดสรรผู้ที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา และการขาดโอกาสนั้นนำไปสู่ข้อจำกัดของทางเลือกในการหางานทำ ซึ่งในช่วงทดลองแผนธุรกิจเป็น เด็กชนเผ่า หรือชนกลุ่มน้อยชาวเขา เข้ารับทุนการศึกษาแบบกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย จำนวนรุ่นละ 20 คน (จำนวน 20 คน เป็นจำนวนที่ได้ประสิทธิผลสูงสุดจากการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ) อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (420 ชั่วโมง) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเรียนจบก็สามารถเข้าทำงานเป็นพนักงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กับกิจการเพื่อสังคม บั๊ดดี้โฮมแคร์ โดยกิจการจะเป็นผู้รับรองคุณภาพบริการ และจัดหางานดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้ ภายใต้ความจริงที่ว่า สภาวะความชรา เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย เมื่อเจ้าหน้าที่ว่างจากงานประจำ ก็จะต้องนำความรู้ที่ได้เรียนไปทำประโยชน์กับให้กับสังคม โดยการจัดทีมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุยากไร้จำนวน 200 คน ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เขตเมืองเชียงใหม่ (ช.อ.บ.) (อัตราส่วนผู้ดูแลแบบเป็นทางการต่อผู้สูงอายุ คือ 1:10) และผลกำไรของการประกอบกิจการเพื่อสังคมก็จะเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อขยายหน่วยให้บริการ (Scaling up) หน่วยละประมาณ 20 คน เพื่อกระจายไปสร้างกลไกการดูแลระยะยาวในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 082-381-1901
Email: narathip.fopdev@gmail.com
Website: http://fopdev.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/BuddyHomeCare

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 15,000,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ การสนับสนุนการเชื่อมบริการกับภาครัฐ และการสนับสนุน CSR จากภาคธุรกิจ
ผู้เข้าชม  3687