บริษัท สังคมดี จำกัด

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท สังคมดี จำกัด สังคมดี เริ่มต้นจากการเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน สมาธิสั้น และเด็กออทิสติก โดยการใช้ศิลปะการปั้นดินเบา หรือดินญี่ปุ่น เพื่อใช้เป็นการบำบัดเด็กให้มีสมาธิยาวนานขึ้น และช่วยในการลดความรุ่นแรงด้านอารมณ์ และการผ่อนคลายจากความวิตกกังวลด้านกายภาพ และจิตใจ

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

จากการที่เห็นปัญหาของการที่เด็กยุคใหม่ เริ่มต้นใช้ Tablet ตั้งแต่อายุน้อยมากขึ้น ในต่างประเทศมีการวิจัยถึงโทษของการใช้ เครื่องมือสื่อสาร Touch screen ที่เร็วเกินไปทำให้เด็กเริ่มมีปัญหา สมาธิสั้น และปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ของเด็กในยุคนี้ ซึ่งเด็กในปฐมวัย ควรจะได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมือ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ จึงคิดว่าของเล่นที่เขาสามารถสร้างขึ้นเองได้ เพื่อส่งเสริมจินตนาการ และการสร้าง Self Esteem ให้เด็กก็คือการปั้นดินเบา Clay Therapy

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

สังคมดี ได้พัฒนาหลักสูตรการปั้นดินเบา (Clay Therapy) ให้เหมาะสมกับเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มพัฒนาการช้า กลุ่มเด็กออทิสติก และกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แล้วต่อยอดองค์ความรู้ที่มี สู่การฝึกอาชีพให้ผู้พิการ ตามพรบ.คนพิการ (มาตรา 35) ให้ทำของที่ระลึก จากดินญี่ปุ่น แล้วจำหน่ายสินค้า ของ Premium ที่ทำจากดินญี่ปุ่น ตามความต้องการของลูกค้าเป็น OEM.

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

การบำบัดฟื้นฟูเด็กพิเศษ ที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน, เด็กสมาธิสั้น, เด็กออทิสติก ด้วยศิลปะการปั้นดินเบา (Clay Therapy) เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ ในวงการแพทย์ว่า ศิลปะ กับการพัฒนาของเด็กพิเศษเป็นของคู่กัน และเป็นหนทางหนึ่งในการบำบัดช่วยเรื่องสมาธิ และจินตนาการ การทำดินเบาบำบัด ฟื้นฟูเด็กพิเศษ ช่วยในการเสริมพัฒนาการ ของเด็กในทุกๆด้าน และเด็กที่มีสภาพอารมณ์แปรปรวนนั้น งานศิลปะการปั้น จะเป็นตัวช่วยในการระบายอารมณ์ออกไป และเมื่ออารมณ์มีการผ่อนคลาย เด็กมีความสุขเขาจะเริ่มมีสมาธิมากขึ้น จากนั้นครูผู้สอนก็จะเริ่ม เข้ามาสอนทำให้ตัวงานมีรูปแบบ และตัวงานนี้เองจะเป็นตัวที่คอยแสดงถึงความคิด จินตนาการที่ออกมาจากข้างใน โดยที่เด็กจะสามารถถ่ายทอด ความรู้สึก ทุกครั้งที่เขาได้เห็น ได้สัมผัส ความรู้สึกต่างๆ จะออกมาในรูปแบบของงานศิลปะ ขณะเดียวกัน การทำงานศิลปะจะใช้การเคลื่อนไหว ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ของร่างกายได้ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการสร้างพัฒนาการของเด็กได้อีกทางหนึ่ง กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม 1.) กิจกรรม หรือโครงการสร้างอาชีพ ให้กับคนพิการ ตามพรบ. มาตรา 35 เพื่อทำของขวัญของที่ระลึก ให้กับองค์กร ตามรูปแบบที่บริษัทต้องการ 2.) ฝึกอบรมผู้ปกครอง และครูด้านพัฒนาการให้เด็กพิการ และมีความบกพร่องตามสภาพของเด็กแต่ละประเภท 3.) จัดทำหลักสูตร สอนปั้นดินเบา (Clay Therapy) ให้กับคุณครูในโรงเรียนเด็กพิเศษ ผ่านการเรียนทาง VDO. เพื่อให้นำการเรียนการสอน ถ่ายทอดให้กับเด็กพิเศษในโรงเรียน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 081-818-2988
Email: tanwarin.j@gmail.com
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ สนับสนุนเงินด้านพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนเด็กพิเศษทั่วประเทศ
ผู้เข้าชม  3320