บริษัทเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด

บริษัทเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด

เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และพึ่งเงินบริจาคน้อยลง และสามารถหาเงินมาดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
บริษัทเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด
เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และพึ่งเงินบริจาคน้อยลง และสามารถหาเงินมาดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เราเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพคนพิการ คนพิการมีความสามารถไปทำงานในภาครัฐและเอกชนได้ ทำไมเราไม่นำเอาคนพิการที่อยู่ในการดูแลของเรามาสร้างสรรค์ธุรกิจต่อไป

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

มูลนิธิเราต้องพึ่งเงินบริจาค ทำให้เราไม่สามารถทำงานได้คล่องตัว

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เราสร้างอาชีพ สร้างงานให้กับคนพิการ และเป็นเงินที่เหมาะกับคนพิการเหล่านั้น เช่น คนตาบอดทำงานคอลเซนเตอร์ คนพิการนั่งรถวีลแชร์ทำคอลเซ็นเตอร์ น้องๆออทิสติค ทำเบเกอร์รี่

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

คนพิการที่มีความยากลำบากในการไปทำงานในสถานประกอบการมีงานทำ

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 063-375-5566
Email: raysocialenterprise@mahatai.org
Website: http://www.raysocialenterprise.com
Facebook: https://www.facebook.com/RaySocialEnterprise

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 1,000,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  6467