บริษัท วีที ไทย กรุ๊ป จำกัด

บริษัท วีที ไทย กรุ๊ป จำกัด

"VT THAI (วิถีไทย)" เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมงานหัตถกรรมไทย ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย เพื่อขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มชาวบ้าน โดยระยะแรกจะเน้นงานสานเป็นหลัก
บริษัท วีที ไทย กรุ๊ป จำกัด
"VT THAI (วิถีไทย)" เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมงานหัตถกรรมไทย ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย เพื่อขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มชาวบ้าน โดยระยะแรกจะเน้นงานสานเป็นหลัก

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

VT THAI เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการตลาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ชุมชนในเมืองไทยมากกว่า 70% สามารถผลิตงานจักสานได้ ซึ่งฝีมือของชุมชนก็มีความละเอียด สวยงาม แต่กลับขายไม่ได้ราคา และคนในปัจจุบันไม่เห็นคุณค่าของงานสานเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เพื่อให้งานหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในตลาดสากล อีกทั้งต้องการเข้ามาช่วยในด้านการออกแบบที่เข้ากับ lifestyle ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาทั้งผลงานของกลุ่มชาวบ้าน และได้ช่วยฝึกฝนการออกแบบให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ และได้เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

www.vtthai.com เป็น Thai Handicraft Marketplace ที่รวบรวมงานหัตถกรรมของไทย ทั้งในรูปแบบเก่า และแบบใหม่ ที่มี Design ที่สวยงามเข้ากับ lifestyle ในปัจจุบัน นำมาสร้างเรื่องราวในมีความน่าสนใจ โดยแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งถ่ายภาพสินค้า และจัดการระบบหลังบ้านให้อย่างครบวงจร อีกทั้งมีการช่วยเหลือในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มชาวบ้าน ด้วยการร่วมมือกันกับนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างดี

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ชาวบ้านที่เราเข้าไปช่วยพัฒนามีรายได้เพิ่มมากขึ้น เทียบเท่ารายได้ขั้นต่ำ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นักออกแบบที่เข้าร่วมออกแบบให้กับกลุ่มชุมชนได้พัฒนาฝีมือ ชาวบ้านเองนอกจากได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ก็ยังมีสินค้าประเภทใหม่ๆออกมาจากการออกแบบของนักออกแบบรุ่นใหม่ ลูกค้าก็สามารถเข้าถึงสินค้างานหัตถกรรมได้ง่ายขึ้น ทุกคนก็จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 024643942
Email: support@vtthai.com
Website: http://www.vtthai.com
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  3762