บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 และได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ผลงานเครื่องประดับคุณภาพ และการรักษาคุณภาพงานฝีมืือของแพรนด้านั้น เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก กลุ่มบริษัทแพรนด้า ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายในระดับสากล มาตลอดระยะเวลา 40 ปีของการดำเนินงาน ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทของเราได้ดำเนินธุรกิจ 3 ส่วนธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิต การจัดจำหน่าย และการค้าปลีก
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 และได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ผลงานเครื่องประดับคุณภาพ และการรักษาคุณภาพงานฝีมืือของแพรนด้านั้น เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก กลุ่มบริษัทแพรนด้า ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายในระดับสากล มาตลอดระยะเวลา 40 ปีของการดำเนินงาน ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทของเราได้ดำเนินธุรกิจ 3 ส่วนธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิต การจัดจำหน่าย และการค้าปลีก

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ด้วยความเชื่อมั่นว่าถ้าสังคมดี กลุ่มบริษัทแพรนด้า ย่อมดีไปด้วย บริษัทจึงมุ่งหมายให้ธุรกิจเติบโตคู่ไปกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรในทุกมิติรอบด้านทั้งสมาชิก พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึง สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

-
บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามโครงการแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคมด้วยกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดจนเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบริจาคเงินแก่องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามเห็นสมค...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  5378