ริคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ริคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Ricult (รีคัลท์) มาจากพยางค์กลางของคำว่า ""Agriculture"" ที่แปลว่าเกษตรกรรม ด้วยความตั้งใจที่ว่า รีคัลท์จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมการเกษตรเข้าสู่โลกอนาคต เราเชื่อว่า โลกพร้อมแล้วสำหรับการปฏิวัติ การเกษตร และการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติอย่างแท้จริง เป้าหมายหลักของเราไม่ใช่องค์กรการกุศล แต่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนชุมชนให้ร่วมก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคข้อมูลข่าวสาร ทีมของรีคัลท์จึงนำผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ระดับโลก และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง มารวมตัวกันเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่วงการเกษตรไทย เราพร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ริคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
Ricult (รีคัลท์) มาจากพยางค์กลางของคำว่า ""Agriculture"" ที่แปลว่าเกษตรกรรม ด้วยความตั้งใจที่ว่า รีคัลท์จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมการเกษตรเข้าสู่โลกอนาคต เราเชื่อว่า โลกพร้อมแล้วสำหรับการปฏิวัติ การเกษตร และการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติอย่างแท้จริง เป้าหมายหลักของเราไม่ใช่องค์กรการกุศล แต่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการปรับเปลี่ยนชุมชนให้ร่วมก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคข้อมูลข่าวสาร ทีมของรีคัลท์จึงนำผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ระดับโลก และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง มารวมตัวกันเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่วงการเกษตรไทย เราพร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

รีคัลท์ เราทำงานภายใต้ความเชื่อว่า การเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตร เป็นหนทางเดียวที่จะเพิ่มรายได้และความแข็งแกร่งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ในฐานะกิจการเพื่อสังคม เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับเกษตรกรของเราให้แข็งแกร่งขึ้นทั้งในระดับรายบุคคล ครัวเรือน และทั้งชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เกษตรรายย่อยในประเทศกำลังพัฒนาเป็นกลุ่มที่เผชิญปัญหามากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ทั้งปัญหาความยากจน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาโภชนาการและการขาดแคลนบริการขั้นพื้นฐาน อาทิ บริการทางการแพทย์ แหล่งน้ำสะอาด การศึกษา และไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน แม้จะมีโครงการและความพยายามในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนามากมาย แต่การศึกษาพบกว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดนั้นคือการเพิ่มความสามารถให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เราให้คำแนะนำตามหลักวิชาการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ตั้งแต่การเริ่มเพาะปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยว รวมถึงการจัดการปัญหาต่างๆในแปลง เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตคุณภาพดีที่สุด เราใช้เทคโนโลยีข้อมูลเชิงพื้นที่ประกอบกับปัญญาประดิษฐ์ในการให้คำแนะนำการเพาะปลูกให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริง เพื่อให้เพาะปลูกได้อย่างแม่นยำและผลผลิตมีคุณภาพสูงสุด และ เชื่อมโยงเกษตรกรถึงผู้ซื้อโดยตรง เพื่อลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เป้าหมายของรีคัลท์คือเพิ่มคุณภาพการผลิตแก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา เรามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการแก้ปัญหาด้านการเพาะปลูก ซึ่งจะนำไปสู่การลดช่องว่างของการเข้าถึงสินเชื่อ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงความเหลื่อมล้ำทางโอกาสและรายได้ รีคัลท์จะปฏิรูปการทำการเกษตรให้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าที่เคย

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: -
Email: contact@ricult.com
Website: http:///
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2943