บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

"อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม" คือปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุผลนี้เราจึงมุ่งสร้างสมดุลรระหว่างการเติบโนทางธุรกิจและการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตของบริษัทฯ •ดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วย "ความใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบ" ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐาน มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ •พัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยมุ่งตอบสนอง "ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน" เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มี "ส่วนร่วม" เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น •ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ระดับองค์กร) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการพัฒนาชุมชน เน้นส่งเสริม "การศึกษาและการเรียนรู้" ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เพราะเชื่อว่าการศึกษาและการเรียนรู้คือพลังสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนของ "คน" และ "สังคม" บ้านปูฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) ทั้งในระดับองค์กรและท้องถิ่น โดยเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรและอนาคตของชาติ เกิด "การเรียนรู้" อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างมั่นคงในระยะยาว ทั้งนี้การเรียนรู้และการศึกษาของบ้านปูฯ นั้นอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการดำเนินชีวิตประจำวัน ฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ ค้นหา เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ ตลอดจนช่วยเหลือและเติมเต็มในส่วนที่ขาดแคลน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บ้านปูฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนอยู่ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมให้เกิด "การเรียนรู้"อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งในและนอกห้องเรียน เนื่องจากบ้านปูฯ เชื่อว่า "พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา"
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Banpu Education for Sustainability) ในปี 2559 บริษัทฯ ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ณ โรงเรียน 6 แห่งใน จังหวัดลำพูน ลำปาง และพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษั...

อ่านต่อ...

ค่ายเพาเวอร์กรีน บริษัทฯ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไป...

อ่านต่อ...

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) ปี 2559 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change) สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมุ่งสนั...

อ่านต่อ...

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี ภายหลังจากที่บ้านปูฯ ฟื้นฟูชุมชนบ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ใน อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมปี 2554 ใน...

อ่านต่อ...

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กับนักกีฬาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับ...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  6798