Kokoboard

Kokoboard

ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในจากผลพลอยได้การเกษตร เช่นไม้อัดฟางข้าว และผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรม ของขวัญเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
Kokoboard
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในจากผลพลอยได้การเกษตร เช่นไม้อัดฟางข้าว และผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรม ของขวัญเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ลดการเผาวัสดุเหลือใช้การเกษตร โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุตกแต่งภายใน ลดาการตัดไม้ทำลายป่า ลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชนเกษตร

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

โคโคบอร์ด ธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีแรงบันดาลใจ อยากเห็นชุมชนเกษตรเข้มแข็งขึ้น มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเราเห็นคุณค่าของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ผัก สมุนไพรเพื่อเป็นอาหารสำหรับคนไทย และประชากรโลก เกษตรกรปลูกข้าวและหลากหลายวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงอาหาร เรามีอาหารราคาถูก จานละ 30- 50 บาทให้เลือกมากมาย แต่ทำไมเขาไม่มีอาหารการกินที่ดี เราอยากให้เขาอยู่ดีกว่าเดิม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนแข็งแรงเหมือนเช่นในอดีตที่เคยเรียนมา โคโคบอร์ดจึงพยายามพัฒนาเครื่องมือสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร โดยมองหาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเป็นต้นทุน นั่นคือการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ของเหลือทิ้งการเกษตรที่เป็นทรัพยากรที่หลงเหลือหลังเก็บเกี่ยว ลดการเผาขยะในท้องทุ่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ยืดอายุป่าไม้ให้ลูกหลานในยุคถัดไป ขณะเดียวกันเราต้องไม่สร้างขยะใหม่ให้กับโลก โดยคาดหวังจะให้เป็นวิชาชีพที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีิวตของชุมชน เกษตรกรเข้าใจดีว่า ฟางข้าวมีประโยชน์ในเชิงปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ต้องใช้เงินทุนซื้อหา แต่เกษตรกรที่มีรายได้จากการขายผลิตผลการเกษตร (พืชเชิงเดี่ยว) เป็นหลัก จึงเร่งเวลาการเพาะปลูก จนเป็นสาเหตุให้เกษตรกรในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เลือกใช้วิธีการเผาของเหลือทิ้งการเกษตร เนื่องจากเป็นวิธีการเตรียมพื้นที่ปลูกที่รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบกับความคุ้นเคยที่ทำติดต่อกันมานานหลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรม เกษตรกรขาดการศึกษา เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่เกษตรกรเลือกที่จะไม่รอให้ฟางข้าวย่อยสลายโดยธรรมชาติซึ่งใช้เวลากว่า 3 เดือน แม้จะมีการคิดค้นเรื่องปุ๋ย EM ก็ยังต้องใช้เวลาเดือนกว่าที่ฟางข้าวเหล่านั้นจะย่อยสลายพร้อมไถพรวนเพื่อเพาะปลูกได้ จึงเป็นเรื่องยากและกดดันไม่น้อยสำหรับเกษตรกรที่จะสามารถวางแผน และจัดการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศและน้ำได้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

โคโคบอร์ด ใให้ความสำคัญต่องานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ของเหลือทิ้งภาคเกษตร (ทรัพยากรหลังเก็บเกี่ยว) เราเปลี่ยนมุมมองจากของเหลือทิ้งการเกษตร เป็นผลพลอยได้การเกษตร เรามองเห็นเป็นทรัพยากรใหม่ที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ และจะช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชะลอปัญหา Climate Change ชะลดปัญหาภาวะโลกร้อน และลดความต้องการใช้ประโยชน์จากการตัดไม้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นไม้ได้อีกด้วย โคโคบอร์ด มีสินค้าหลัก คือไม้อัดฟางข้าว วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เป็นวัสดุตกแต่งภายใน มีลวดลายสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติ และได้มาตรฐานเทียบเท่ากับแผ่นไม้พาร์ติเกิ้ลบอร์ด และยังมีวัสดุตกแต่งภายในประเภทอื่นๆ เช่น ไม้อัดเปลือกถั่ว ไม้อัดแกลบ และสามารถแปรรูปไม้จากวัสดุการเกษตรที่หลากหลายจนเป็นที่มาของบริการ Customized Eco-Board

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ลดการเผาวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดการตัดไม้ทำลายป่า เป็นรายได้เพิ่มแก่ชุมชนเกาตร ลดปัญหาการกำจัดกากอุตสาหกรรมจาก Agro Business

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0932595697
Email: nutsinaporn@yahoo.com
Website: http://www.kokoboard.com
Facebook: https://www.facebook.com/kokoboard/

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 4 ล้าน บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

โคโคบอร์ดใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากของเหลือใช้การเษตร ทำโครงการเปลี่ยนขยะเกษตรเป็นเงิน โดยจะ 1. ถ่ายทอดความรู้การผลิตไม้อัดจากของเหลือทิ้งการเกษตรในเชิงพาณิชย์ ให้กับกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรกร โดยเริ่มใช้ประโยชน์จากฟางข้าวเป็นหลัก 2. ทำการตลาดรองรรับระยะแรก กับธุุรกิจ หน่วยงาน และแบรนด์ต่างๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากวัสดุ หรือสั่งสินค้าเพื่อใช้/จำหน่ายภายใต้แบรนด์ต่างๆ (วางแผนสั่งจองล่วงหน้า) 3.ส่งต่อความรู้การตลาด eco-material และ sustainable product กับชุมชนเพื่อทำธุรกิจต่อเองได้ในอนาคต เรามองหาพันธมิตร 3 กลุ่มนี้เพื่อขับเคลื่อนงานด้วยกัน 1. ชุมชน/เครือข่ายเกษตรกร นักธุรกิจและองค์กรท้องถิ่นที่สนใจทำโรงอัดไม้ชุมชน โดยใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อผลิตเป็นแผ่นตกแต่งผนัง หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์งานไม้ที่แตกต่างโดดเด่น 2. หน่วยงานรัฐและเอกชน ธุรกิจ องค์กร แบรนด์ต่างๆ สั่งซื้อ/สั่งจอง ไม้อัดฟางข้าวขนาด 60x60 ซม. หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆที่ทำจากไม้ที่ผลิตในชุมชน เพื่อจำหน่ายหรือตกแต่งร้านสาขาของท่านก็สุดยอด 3. หน่วยงานรัฐและเอกชน องค์กรทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนและร่วมโครงการ
ปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้ว ฉลองปีใหม่นี้ด้วยของขวัญที่เป็นตัวแทนว่าคุณห่วงใยโลกใบนี้แค่ไหน ด้วยผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของใช้ทำจากฟางข้าวไทย ผสมผสานร่วมกับผ้าทอมือของกลุ่มแม่บ้านจังหวัดต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับโรงแรม รีสอร์ท
ผู้เข้าชม  4705