บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

CHO จะเป็นผู้นำในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนำ สินค้า คุณภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่ระดับสากล ด้วยความภาคภูมิใจและสร้างสุข แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอำนาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
CHO จะเป็นผู้นำในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนำ สินค้า คุณภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่ระดับสากล ด้วยความภาคภูมิใจและสร้างสุข แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอำนาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

CHO จะเป็นผู้นำในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนำ สินค้า คุณภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่ระดับสากล ด้วยความภาคภูมิใจและสร้างสุข แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอำนาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

-
บริษัทฯได้จัดให้มีการป้องกัน ควบคุม หรือบำบัด กลิ่น อากาศเสีย และฝุ่นละออง จากการประกอบกิจการ เพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานภุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งด้านสุขภาพและตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต...

อ่านต่อ...

ในปี 2558 กลุ่ม CSRได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านของพนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น โดยความร่วมมือของอาสาสมัครจากพนักงานร่วมแรงซ่อมแซมที่พักอาศัยของเพื่อนพนักงาน
ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตทั้งหมด 3 ครั้ง พนักงานร่วมบริจาค 167 ราย รวมยอดโลหิตที่ได้ทั้งหมด 74,300 ซีซี. และในปี 2559 ได้ตั้งเป้าการบริจาค 100,000 ซีซี.
บริษัทฯ จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชื่อโครงการ ฟุตบอล ช.ทวี จูเนียร์คัพ เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2554 รวมการจัดทั้งหมด 5 ครั้ง ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดการแข่งขันฟุตบ...

อ่านต่อ...

บริษัทฯได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 3 รูปแบบ คือ การสอนงาน (Coaching/OJT) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing/CHO School)และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment/Mechatronics Project)เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันฟุตซอลสตรีท ซอคเกอร์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ของกลุ่มเยาวชน ศูนย์ประสานงานระดับ ตำบล อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีประธาน เป็นตัวแทนมอบทุน เพื่อการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการออกกำลังกายโดยก...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  3771