บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้วยการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้วยการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

เครือไทยออยล์ให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 54 ปี เครือไทยออยล์ตระหนักว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอาศัยความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เครือไทยออยล์มุ่งมั่นเติบโตสู่ความเป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับฟังเสียงทุกเสียง เพื่อนำมาพัฒนาและสร้างการเติบโตร่วมกันภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อสร้างอนาคตและสังคมที่ยั่งยืน องค์กรจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมได้ด้วยความรักและได้รับการยอมรับชื่นชมความดีงาม เพื่อสร้าง "Social License to Operate" ที่เกิดจากการสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับสังคม การประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาราช) กลุ่มไทยออยล์มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ที่กลุ่มไทยออยล์เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเจนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มไทยออยบ์ ดังนี้ 1. มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 2. นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานของกลุ่มไทยออยล์มาช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 3. ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่และประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น 4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรของกลุ่มไทยออยล์และปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

โครงการในระดับชุมชนและสังคมตามกรอบการดำเนินงนเพื่อสังคมเครือไทยออยล์ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมตามกลยุทธ์การพัฒนาสังคมของบริษัทฯ โดยมุ่งการพัฒนาใน 4 ด้าน คือ 1.การศึกษา 2.พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 3.การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 4.คุณภาพชีวิต
-โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านแม่โจ้ ต.บ้านป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2015 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภท On-Grid ต่อยอดจากโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลิม...

อ่านต่อ...

-โครงการเพาะเลี้ยงขยายพันธ์ปะการังและฟื้นฟูปะการัง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดทำแปลงอนุบาลปะการังแบบกลางน้ำและก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์ปะการังและอนุบาลปะการังบริเวณหมู่เกาะแสม...

อ่านต่อ...

ด้านสุขภาวะชุมชน -โครงการออกหน่วยสร้างสุขภาวะเคลื่อนที่ และจัดทำแฟ้มครอบครัวด้วยโปรแกรม Family and Community Assessment Program ชื่อย่อคือ "FAP"เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลของโครงการเวชศาสตร์ชุมชน -โครงการกีฬากระโดดเชือก...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ ด้านวิศวกรรมและพลังงาน
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2955