บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริหารจัดการน้ำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ โดยไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมโดยรวม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อีสท์วอเตอร์จึงได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการ (AnIntegrated Corporate Responsibility Strategy) ขึ้นโดยมีแผนแม่บทการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนงานและกรอบระยะเวลา 4 ปี(2554-2557) ดังแสดงในแผนผังการดำเนินงาน
ประกอบด้วยโครงการระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารในโรงเรียน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ โครงการน้ำเพื่อชุมชน
ประกอบด้วย โครงการอบรมอาชีพ (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ สาธารณประโยชน์ของหน่วยงานราชการ ชุมชน และองค์การการกุศล
ประกอบด้วยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอิสท์ วอเตอร์ อำเภอคลองเขื่อน โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ บริหารจัดการน้ำ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1581