บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ไทยคมมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอชีย จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาและภารกิจความรับผิดชอบ 4 ด้าน คือ “การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารให้ครอบคลุมเพียงพอในทุกสถานการณ์ การรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน การสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตและบริหารจัดการทรัพยากรอวกาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดห่วงโซ่อุปทาน”
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ไทยคมมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอชีย จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาและภารกิจความรับผิดชอบ 4 ด้าน คือ “การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารให้ครอบคลุมเพียงพอในทุกสถานการณ์ การรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน การสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตและบริหารจัดการทรัพยากรอวกาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดห่วงโซ่อุปทาน”

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ไทยคม ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจดาวเทียม ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในฐานะผู้นำธุรกิจดาวเทียมระดับโลก ไทยคมมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ไทยคมมุ่งมั่นสร้างเสริมสังคมที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1.การเสนอโครงข่ายการสื่อสารและบริการอย่างรับผิดชอบ 2.การเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน 3.การจัดการทรัพยากรอวกาศและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเสนอโครงข่ายการสื่อสารและบริการอย่างรับผิดชอบ ไทยคมมีการออกแบบโครงข่ายการสื่อสาร การใช้งานทรัพยากรอวกาศ และรูปแบบการให้บริการในธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสารที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ภายใต้การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอบ รวมทั้งมีการคำนึงถึงประเด็นความท้าทายด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านการสื่อสารของประเทศ และความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การเสิรมสร้างสังคมที่ยั่งยืน ไทยคมยึดมั่นว่า "การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง" จึงสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน โครงการหลัก อาทิ โครงการ "ไทยคิด ไทยคม" โครงการ "แบ่งปันความรู้และประสบการณ์" โครงการ "ห้องเรียนไทยคม" การจัดการทรัพยากรอวกาศและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไทยคมได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรับผิดชอบผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในอวกาศและบนโลก ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการผลกระทบเหล่านั้น ที่ส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจริงจัง อาทิ นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ปี 2556) นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2558 (Green Procurement) ซึ่งครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กร บริษัทมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหมายรวมถึงทรัพยากรอวกาศอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย
บริษัทสนับสนุนการนำระบบการสื่อสารมาใช้เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการศึกษา กล่าวคือ บริษัทได้ใช้ดาวเทียมไทยคมเป็นดาวเทียมในการส่งสัญญาณโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม...

อ่านต่อ...

นอกเหนือจากการนำโครงข่ายเพื่อการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาแล้ว ไทยคมยังได้ขยายบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการศึกษาเรียนรู้ (Ecosystem) โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอวกาศ บริษัทจึงนำองค์ความรู้...

อ่านต่อ...

ไทยคมส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามหลักการที่ให้ความสำคัญต่อกา...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ เทคโนโลยีคมนาคม, การสื่อสาร, ดาวเทียม
อื่นๆ Space & Satellite Pavillion
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2066