มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.)

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงระบบ ให้เกิดการสร้างความรู้และแปลงความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆของระบบยาและระบบสุขภาพ ด้วยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการตัดสินใจนโยบายยาและการใช้ยาอย่างเหมาะสม (rational policy-making and rational use of drugs) และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ (knowledge society)

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เมื่อเรื่องยาและการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อประชาชน จะทำอย่างไร ให้ประชาชนได้รับความรู้ และข้อมูล ที่ถูกต้อง รวดเร็ว จึงต้องสร้างกลไกลที่เป็นระบบในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เว็บไซต์ “ยากับคุณ” (yaandyou.net) รวบรวมข้อมูลด้านการใช้ยา ซึ่งมีมากที่สุดในประเทศไทย เป็นการพัฒนา นวัตกรรมการสืบค้นข้อมูลยาและสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ ปัจจุบันพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชั่น ออกแบบมาเพื่อกลุ่มคนทุกช่วงวัย เข้าถึง ง่าย สะดวก มีความน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย3แอปพลิเคชั่น คือ YaAndYou , My YaAndYou, YaAndKisd นอกจากนี่มูลนิธิยังมี“โครงการตู้ยาโรงเรียน” ส่งเสริมสุขภาวะ และการใช้ยาในโรงเรียน มีกิจกรรม อบรมครู อาจารย์ นักเรียน ในทุกภาคของประเทศไทย จัดทำหนังสือคู่มือการใช้ยา มอบตู้ยาและเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

มุ่งสู่การสร้างกลไกลและพัฒนาระบบของการใช้ยา และการดูแลสุขภาพ โดยสามารถนำความรู้จากงานวิชาการ งานวิจัย มาประยุกต์ใช้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge society)

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 02 612 9220
Email: contact@phared.org
Website: http://www.phared.org
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  921