บริษัท โกออแกนิคส์ จำกัด

บริษัท โกออแกนิคส์ จำกัด

บริษัท โกออแกนิคส์ จำกัด ทำตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อย และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตกรปรับเปลี่ยนวิถีผลิตมาเป็นเกษตรอินทรีย์
บริษัท โกออแกนิคส์ จำกัด
บริษัท โกออแกนิคส์ จำกัด ทำตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อย และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตกรปรับเปลี่ยนวิถีผลิตมาเป็นเกษตรอินทรีย์

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

จากผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัย และต้องการสนับสนุนเกษตรกรที่ผลิตอาหารดี ๆ ให้เรา ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง จึ่งเริ่มช่วยหาตลาดให้เกษตรกร ขณะเดียวกัน ก็พบว่า มีร้านอาหารที่ต้องการผลผลิตจากเกษตรกร ไม่รู้จะหาที่ไหน และต้องการให้เราทำหน้าที่จัดหาผลผลิตจากเกษตรกร จึงทำให้เริ่มต้นธุรกิจได้

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

จากการได้พูดคุยกับเกษตรกร ได้พูดคุยกับเชฟร้านอาหารต่าง ๆ ทำให้เราเห็นช่องทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ให้ทุกคน และถ้ามีการจัดการที่เหมาะสม จะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและแก้ปัญหาเรืืองคุณภาพอาหารสำหรับผู้บริโภค และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

จัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ปลูก และร้านอาหารที่ต้องการผลผลิตจากเกษตรกร รวบรวมความต้องการ และรวบรวมผลผลิตเพื่อให้การขนส่ง และจัดการมีประสิทธิภาพ เพื่อลดทุน และให้ธุรกิจไปได้

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ยังคงทำเกษตรอินทรีย์ เพิ่มพื้นทีปลูก เพิ่มจำนวนเกษตรกร ร้านอาหาร โรงแรม ที่ต้องการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือต้องการผลผลิตที่หลากหลายมีเพิ่มขึ้น

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0839137779
Email: goon@goorganics.co.th
Website: http://www.goorganics.org
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 1,000,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  874