บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด

บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด

บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด ได้ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อว่า "ยังแฮปปี้ YOUNGHAPPY" ยังแฮปปี้ YOUNGHAPPY คือแอปพลิเคชันซึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนบุคคลให้กับผู้สูงอายุ เราให้บริการ จัดกิจกรรม รวมถึงคัดเลือกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด
บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด ได้ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อว่า "ยังแฮปปี้ YOUNGHAPPY" ยังแฮปปี้ YOUNGHAPPY คือแอปพลิเคชันซึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนบุคคลให้กับผู้สูงอายุ เราให้บริการ จัดกิจกรรม รวมถึงคัดเลือกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท ไอเพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคม จึงแนวคิดในการสร้าง YOUNGHAPPY: ระบบเชื่อมโยงบริการผู้สูงอายุให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและพึ่งพาตัวเองได้ ด้วย solution high touch to high tech และยังเป็นแอปพลิเคชันเดียวในประเทศไทยที่เชื่อมโยงบริการ สร้างกิจกรรม และให้สวัสดิการกับผู้สูงอายุ โดยพนักงานที่ให้บริการเป็นผู้สูงอายุในช่วงวัยเดียวกันกับผู้รับบริการ จึงเป็น one stop service for elderly ที่อาศัยเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น การบริการของ YOUNGHAPPY โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมาและแจกจ่ายให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ตลอดเวลา และทุกสถานที่ โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ประเทไทยกำลังก้าวตามรอยประเทศญี่ปุ่นในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของจำนวนผุ้สูงอายุ ภายใน 10ปี 1ใน4ของประชากรประเทศไทยจะเป็นผู้สูงอายุ โดยปัญหานี้ได้เกิดขึ้นกับประเทศทั่วอาเซียนเช่นเดียวกัน จากประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดกว่า 80% ยังเป็นกลุ่มติดสังคม (Active senior) ซึ่งมีึความสามารถในการเข้าสังคม สามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ แต่ผู้สุงวัยกลุ่มนี้มักถูกีดกัน หรือลดความสำคัญจากสังคมลง ทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกสูญเสียความสามารถของตนเอง

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ยังแฮปปี้ YOUNGHAPPY ช่วยแก้ปัญหาผู้สูงอายุผ่านการสร้างสรรค์สังคมผู้สูงอายุออนไลน์ สร้าคอนเทนท์ให้ความรู้ รวมถึงการจัดกิจกรรม และงานอีเวนท์ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้พวกเขามีความภูมิใจแห่งตนน (Self esteem ) สร้างมิตรภาพระหว่างผู้สุงอายุ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ยังแฮปปี้ ได้สร้างชุมชุนผู้สูงอายุออนไลน์ถึง 20,000 คน โดยที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของผู้สูงอายุมีความสุขมากยิ่งขึ้น และยังสร้างความรู้สึกอุ่นใจผ่านบริการต่างๆของเรา รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เราจัดนั้นส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ปฎิสัมพันธ์ทางสังคมมากขึ้น ซึ่งเป็นการทำให้ช่วงติดสังคม (active period) ของผู้สูงอายุขยายออกไปมากขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียงลดลง และเป็นผลดีในการลดภาระต่อสังคม

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 089-608-2381
Email: Gap@younghappy.org
Website: https://www.younghappy.com
Facebook: https://www.facebook.com/YoungHappySE

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1681