บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด

บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด

บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ตลอดจนการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกภาคส่วนอย่างมีความสุข
บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด
บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ตลอดจนการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกภาคส่วนอย่างมีความสุข

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาจากกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเชื่อว่า สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีกว่าวันที่เรามาถึง ทั้งการส่งเสริมชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากปัญหาขยะพลาสติกที่มีจำนวนมาก

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

การบริโภคในยุคอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการผลิตในเชิงปริมาณ ทำให้เกิดผลเสียต่อสังคมมากมาย อาทิ การใช้สารเคมีในแปลงเกษตร การสร้างขยะด้วยพลาสติก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เบียดเบียนคนที่มีโอกาสน้อยกว่า หรือแม้กระทั่งสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าเขาและทะเล ที่เป็นผู้รับผลของการบริโภคเกินขนาด

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

การส่งเสริมชุมชนให้ทำเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการแนะแนวทางการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ตลอดจนกระตุ้นให้เกษตรกรสามารถปลดหนี้สินได้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้เกิดการลดการใช้ขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันด้วย

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปก็มีชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิดที่ว่า "คนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุข"

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 086-321-9881 , 061-915-4619
Email: greenherit.th@gmail.com
Website: http://www.thaiorganiclinks.com
Facebook: https://www.facebook.com/organiclinks

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ การประชาสัมพันธ์โครงการให้แพร่หลาย
ผู้เข้าชม  2227