บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับและพึงพอใจให้มีอยู่ทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อหารที่มีความปลอดภัยและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับและพึงพอใจให้มีอยู่ทุกครัวเรือน โดยเป็นผลิตภัณฑ์อหารที่มีความปลอดภัยและคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตั้งปณิธานแน่วแน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ และให้ความสำคัญเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ มาโดยตลอดทั้งในระดับองค์กรด้วยการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาลระดับลูกค้าคู่ค้าทางธรุกิจ ได้แก่ การรักษาามาตรฐานคุณภาพสินค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค การให้ข้อมูลขององค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ ถูกต้อง เที่ยงตรง บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบในระดับของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสงเคราะห์เกื้อกูล ชุมชน ที่องค์กรตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในองค์กร การสนับสนุนโครงการที่มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษารวมถึงการบริจาคองค์กรสาธารณสุขต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การบำรุงขวัญกำลังใจให้กับทหารตำรวจและราษฎรตามแนวชายแดนและท้องที่ทุรกันดารเป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

โครงการสนับสนุนการผลิตพริกแห้งคุณภาพดี บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรมีการผลิตพริกแห้งคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปีที่่ผานมาบริผาัทฯไม่มีการซื้อผลลิตจากเกษตรในเขตอำเภอบ่วงสามสิบ จังหวัดอ...

อ่านต่อ...

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง เดินรณรงค์กินร้อนช้อนกลางล้างมือ รักษาความสะอาดแนะประชาชน กินร้อน รับระทานอาหารที่ปรุงสุกและปรุงเสร็จใหม่ๆ พยายามหลีกเลี่ยงอาหารถุงที่มีส่วนประกอบของกะทิ ใช้ช้อนกล...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  4392