สหกรณ์กรีนเนท จำกัด

สหกรณ์กรีนเนท จำกัด

สหกรณ์กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่ทำหน้าที่ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นระบบเกษตรอินทรีย์ และจัดการด้านการตลาด ภายใต้ระบบการค้าที่เป็นธรรม
สหกรณ์กรีนเนท จำกัด
สหกรณ์กรีนเนทเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่ทำหน้าที่ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตของเกษตรกรสมาชิกให้เป็นระบบเกษตรอินทรีย์ และจัดการด้านการตลาด ภายใต้ระบบการค้าที่เป็นธรรม

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

สหกรณ์กรีนเนท จำกัด เดิมชื่อ “ร้านสหกรณ์อาหารธรรมชาติ จำกัด” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ต่อมามีการขยายกิจการดำเนินงานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ สหกรณ์กรีนเนท จำกัด ” ตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เกษตรอินทรีย์เป็นเครื่องมือที่น่าจะช่วยแก้ปัญหา 4 เรื่องไปพร้อมกัน คือ ราคาผลผลิตการเกษตรที่ตกต่ำ ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีการเกษตร ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำเกษตรที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคจากการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน การให้บริการด้านการตลาดกับเกษตรกร ในระบบการค้าที่เป็นธรรม (แฟร์เทรด) ไม่ใช่แค่การจัดการกับผลผลิตของเกษตรกร แต่หมายถึงการเป็นพันธมิตรในการช่วยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในระยะยาวด้วย

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

สหกรณ์กรีนเนทเป็นหน่วยงานแรกๆ ในประเทศไทยที่ริเริ่มการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเชิงการค้า เชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด เพื่อการพึ่งตนเองและความยั่งยืนของสหกรณ์ฯ พร้อมกับกลุ่มเกษตรกร โดยได้พัฒนาเครื่องมือในการทำงานแบบใหม่ ที่ได้ทดลองใช้แล้วประสบความสำเร็จ ในการขยายเกษตรกรสมาชิก เช่น ระบบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน การจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพผลผลิต นอกจากนี้ กรีนเนทยังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วย

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

กรีนเนทได้ขยายสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร จนมีเกษตรกรผู้ผลิตที่หลากหลายที่สุดในประเทศ โดยในปัจจุบัน มีเกษตรกรสมาชิกกว่า 1,000 ครอบครัว ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือเกษตรอินทรีย์/แฟร์เทรดในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 02-277-9380-1
Email: info@greennet.or.th
Website: http://www.greennet.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/Greennet.or.th

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
ผู้เข้าชม  3502