บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

เป้าประสงค์ (Goals) 4 ด้าน สนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจให้บริการพลังงานครบวงจรควบคู่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย • ด้านการเงิน : สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนและให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ • ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : มุ่งเน้นด้านคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า • ด้านกระบวนการทำงานภายใน : เป็นเลิศด้านกระบวนการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน • ด้านการเรียนรู้และพัฒนา : บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพสอดรับกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทมีกรอบการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชนตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ และกำหนดเป็นแผนงานตามกลยุทธ์ของบริษัทไว้ โดยในปี 2558 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยแบ่งกิจกรรมที่ดำเนินการเป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้
บริษัทมีโครงการประเมินภาวะสุขภาพและตรวจสุขภาพของชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ การสร้างกิจกรรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง การให้ความรู้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุเช่นบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัว ในเรื่องการปฐมพยาบาล การประเมินเหตุฉุกเฉิน วิธีการดูแลผู้สูงอายุในเบื้องต้น
-การให้ความรู้กับคนในชุมชนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -กิจกรรมให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เยาวชนโรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐและชุมชนหมู่ 5 ตำบลบางโฉลง จำนวน 100 คน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
ด้านครอบครัวและผู้สูงอายุ การสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลผู้สูงวัย และร่วมกันดูแลครอบครัว รวมถึงชุมชนได้
การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย กิจกรรมให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบกิจการของบริษัท การสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งมอบระบบส่องสว่างให้แก่ชุม...

อ่านต่อ...

โครงการการสนับสนุนการศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยของชุมชน

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1154