บริษัท อีอีซี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีอีซี (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Centre Thailand; EEC Thailand) เป็นองค์กรที่มุ่งหวังในการส่งเสริมให้สังคมมีความรู้ และความเข้าใจต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมร่วมกัน ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมศึกษา” อีกทั้งสนับสนุนการสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญต่อบทบาทของคนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งการเคารพต่อองค์ความรู้ของชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติ
บริษัท อีอีซี (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Centre Thailand; EEC Thailand) เป็นองค์กรที่มุ่งหวังในการส่งเสริมให้สังคมมีความรู้ และความเข้าใจต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมร่วมกัน ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมศึกษา” อีกทั้งสนับสนุนการสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญต่อบทบาทของคนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งการเคารพต่อองค์ความรู้ของชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

จากทีมงานเล็กๆ ที่มีเพียง คุณอเล็กซ์ เรนเดล คุณเต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ และคนทำงานอีกสองคน วันนี้ EEC Thailand กำลังเติบโตเป็นบริษัทขนาดกลาง ที่มีพนักงานเต็มครบทุกแผนก และเป็นบริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Sustainability) ที่ต้องการองค์ความรู้หรือความร่วมมือในการทำงานด้านนี้ ทั้งหมดนั้นเริ่มต้นมาจากความรักในธรรมชาติและสนใจถึงความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ และปรารถนาที่จะหากลไกในการปกป้องที่ยั่งยืน ด้วยการปลูกความหวังลงในเมล็ดพันธุ์รุ่นเยาว์ ที่มีศักยภาพในการโอบอุ้มทรัพยากรในอนาคต

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ด้วยความเชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของสาธารณะจะส่งผลสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว EEC จึงถือกำเนิดขึ้นจากการคิดค้น การวิเคราะห์ และสร้างรูปแบบกิจกรรมร่วมสมัยที่เหมาะสมกับการนำพาสังคมไปสู่กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา ที่จะส่งผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจของผู้คนในการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังประโยครณรงค์หลักที่ว่า LET NATURE BE OUR CLASSROOM “ให้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนของเรา”

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTRE THAILAND (EEC THAILAND) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยตรง มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการให้ความรู้เชิงลึก อย่างสนุกสนาน ผ่านทางกระบวนการการจัดค่าย พาเด็กๆ และสมาชิก EEC Thailand ไปศึกษาสิ่งแวดล้อมและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่า โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ซึ่งจะมีวิธีการเฉพาะตัวในแบบฉบับของ EEC Thailand เราให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเป็นหลัก เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

EEC มีความมุ่งหมายในการเข้าถึงสาธารณชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการออกแบบวิธีการและกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้สร้างพลังในการพิทักษ์ทรัพยากรของโลก รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขภาวะการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว และใช้ประโยชน์บนหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 02-7535459
Email: amornwatpong@eecthailand.com
Website: http://www.eecthailand.com
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ ความร่วมมือกับบริษัทเอกชน ในการจัดกิจกรรม CSR กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา และโครงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าชม  6920