มอร์ลูบ จำกัด

มอร์ลูบ จำกัด

เราเป็นตัวกลางนําผ้าคุณภาพดีที่เกินจากการผลิตของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปและโรงทอผ้ามาส่งถึงมือลูกค้าที่ต้องการในราคาจับต้องได้ เพื่อสร้างให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ธุรกิจของเรายังช่วยแก้ปัญหาโรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปและโรงทอผ้าที่ต้องมีสต๊อกผ้าเหลือค้าง และตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้ผ้าเนื้อดีในปริมาณไม่มากโดยผ่านการเลือกสรรผ้าส่วนเกินที่ซ่อนอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย และนําผ้าเหล่านี้มาขายผ่าน ‘ตลาดออนไลน์’ บนเว็บไซต์ www.moreloop.ws เพื่อให้ธุรกิจรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการให้คําแนะนํา ผลิตสินค้า และสร้างสรรค์สินค้า limited edition ให้กับเจ้าของธุรกิจและองค์กรที่สนใจ
มอร์ลูบ จำกัด
เราเป็นตัวกลางนําผ้าคุณภาพดีที่เกินจากการผลิตของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปและโรงทอผ้ามาส่งถึงมือลูกค้าที่ต้องการในราคาจับต้องได้ เพื่อสร้างให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ธุรกิจของเรายังช่วยแก้ปัญหาโรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปและโรงทอผ้าที่ต้องมีสต๊อกผ้าเหลือค้าง และตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้ผ้าเนื้อดีในปริมาณไม่มากโดยผ่านการเลือกสรรผ้าส่วนเกินที่ซ่อนอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย และนําผ้าเหล่านี้มาขายผ่าน ‘ตลาดออนไลน์’ บนเว็บไซต์ www.moreloop.ws เพื่อให้ธุรกิจรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการให้คําแนะนํา ผลิตสินค้า และสร้างสรรค์สินค้า limited edition ให้กับเจ้าของธุรกิจและองค์กรที่สนใจ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ปัจจุบันการผลิตแบบเส้นตรง (Linear Economy) ก่อให้เกิด 2 ปัญหาใหญ่พร้อมกันคือ 1 ในทุกกระบวนการการผลิตตั้งแต่การขุดแร่ แปรรูป ส่งขาย ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นทั้งสิ้น การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจและจำนวนประชากรโลกตั้งแต่หลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลเป็นเงาตามตัวซึ่งทำให้เกิดการสะสมและเป็นที่มาของภาวะวิกฤตโลกที่คุกคามความเป็นอยู่ของสิ่งมีชิวิตบนโลก 2 ขณะเดียวกันการบริโภคที่เปลี่ยนไป การใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นเรื่องธรรมดา ทำให้เกิดปัญหาขยะจำนวนมากที่กำลังทำลายระบบสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ซึ่งแนวคิดใหม่ในการแก้ทั้ง 2 ปัญหาในเวลาเดียวกันคือการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่พยายามนำวัสดุที่เหลือวนกลับมาใช้ใหม่ ลดการผลิตซ้ำ ผลิตใหม่ และลดการเกิดขยะไปพร้อมกัน ซึ่งจาก Circularity Gap report 2020 การวนใช้ทรัพยากรของโลกอยู่ที่ 8.6% เท่านั้น อีก 91.4% นั้น จะถูกทิ้งทั้งหมดและนั้นคือโอกาสมหาศาลที่ moreloop สนใจ moreloop เลือกอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นกลุ่มวัตถุดิบแรกที่เรานำมาทดสอบแนวคิดการทำธุรกิจ เพราะผ้าคือวัตถุดิบที่สามารถนำมาแปรรูปได้ง่าย มีตลาดรองรับ และสามารถจัดการขนส่งได้ ที่สำคัญในอุตสาหกรรมแฟชั่นการที่จะได้มาซึ่งเสื้อหนึ่งตัว ต้องผ่านกระบวนการมากมาย อาทิ ปลูก ปั่น ทอ ฟอก ย้อม เย็บ ย้าย ซึ่งทุกกระบวนการก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัญหาผ้าส่วนเกินก็เป็นอีกหนึ่ง pain point สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกัน ในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุน และพื้นที่จัดเก็บ จากการศึกษาเราพบว่าระบบการจัดการผ้า dead stock ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในระบบห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ยังมีผ้าค้างอยู่ในระบบเป็นจำนวนมหาศาล จากการประเมินของ moreloop ผ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นอยู่ที่ 350,000 ตัน หรือสามารถผลิตเสื้อได้ 700 ล้านตัวต่อปี และหากไม่ถูกใช้อย่างเหมาะสมก็จะมีโอกาสถูกส่งไปยังแหล่งฝั่งกลบ หรือเผาทำลาย

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

กระบวนการของ moreloop ทําให้เราสามารถร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการผลิตใหม่ เพราะการผลิตผ้าใหม่แต่ละครั้งใช้น้ํา พลังงานและสารเคมีเป็นจํานวนมาก รวมทั้งยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นจํานวนมหาศาลอีกด้วย โดยปัจจุบันมอร์ลูปได้หมุนเวียนทรัพยากรผ้าเหล่านี้ไปกว่า 20 ตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 300 ตัน ซึ่งเทียบเท่าระยะทางขับรถกว่า 75 รอบโลก อันเนื่องมาจากการไม่ผลิตผ้าใหม่ ซึ่งตลาดของเรามีผ้ากว่า 3,500 ชนิด ซึ่งรวบรวบและคัดแยกผ้าส่วนเกินเหล่านี้ขึ้นมาอยู่บนระบบมากกว่า 850,000 หลา

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0815599855
Email: contact@moreloop.ws
Website: http://www.moreloop.ws
Facebook: https://web.facebook.com/moreloopws

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ เสื้อยืด โปโล กระเป๋า ของ องค์กร
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง การ scale
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1522