บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ด้วยวิสัยทัศน์ "พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต" (Power to Enhance Life) โอสถสภามุ่งเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคมด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นเลิศและยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ด้วยวิสัยทัศน์ "พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต" (Power to Enhance Life) โอสถสภามุ่งเสริมสร้างชีวิตให้แก่ผู้บริโภคและสังคมด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เป็นเลิศและยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ตลอดระยะเวลากว่าศตวรรษ โอสถสภามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม ดังชื่อเดิมของโอสถสภา “เต๊กเฮงหยู” ซึ่งมีความหมายว่า “เจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่น” โอสถสภามีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริโภค คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้นชุมชนและสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ "พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต" โอสถสภาดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2. ด้านการกีฬา 3. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 4. ด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 5. ด้านการศึกษา

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการที่สนับสนุน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  3192