โอเชียนกลาส

โอเชียนกลาส

วิสัยทัศน์ "โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลกด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง" เป้าหมายของเราคือ “การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี”
โอเชียนกลาส
วิสัยทัศน์ "โอเชียนกลาสจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดโลกด้วยนวัตกรรม ความเป็นเลิศขององค์กร และการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทเจริญเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง" เป้าหมายของเราคือ “การมอบสุนทรียภาพในการใช้ชีวิตผ่านทางผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคุณภาพดี”

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

Ocean Let's Go Green 'โอเชียนและฉัน ร่วมกันรักษ์โลก'

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบอัน เกิดจากกระบวนการผลิตเป็นสำคญั บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดัง ต่อไปนี้เพื่อให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด • ดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง • จัดทำระบบแยกน้ำมันออกจากน้ำ และนำน้ำกลับไปใช้ในการบวนการผลิตใหม่ • คัดแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อส่งกำจัดได้อย่างถูกต้อง • มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานด้านสังคมผ่าน โครงการ "โอเชียนกลาสจิตอาสา" เป็นประจำทุกปี • นำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 มาปฏิบัตใิช้ทั่งทั้งองค์กร

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  179