บจก.ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

บจก.ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินกิจการในรูปแบบ วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อการแบ่งปันความรู้ และความยั่งยืนสู่เกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด“พลังแห่งการแบ่งปัน” ในการส่งต่อและแบ่งปัน พลัง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ให้ขยายสู่วงกว้างมากขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ของวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านธุรกิจ การตลาด แบ่งปันให้แก่ชุมชนเกษตรกร เพื่อร่วมสร้างและขยายการเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติให้ขยายตัว ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อผู้บริโภค ในการบริโภคผลผลิตที่ปราศจากสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดี
บจก.ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินกิจการในรูปแบบ วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อการแบ่งปันความรู้ และความยั่งยืนสู่เกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด“พลังแห่งการแบ่งปัน” ในการส่งต่อและแบ่งปัน พลัง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ให้ขยายสู่วงกว้างมากขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ของวิถีเกษตรกรรมธรรมชาติสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านธุรกิจ การตลาด แบ่งปันให้แก่ชุมชนเกษตรกร เพื่อร่วมสร้างและขยายการเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติให้ขยายตัว ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อผู้บริโภค ในการบริโภคผลผลิตที่ปราศจากสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดี

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรและภูมิปัญญาด้านอาหาร แต่เนื่องจากการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ทำให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรเชิงเดี่ยวโดยใช้สารเคมีเพื่อมุ่งเน้นจำนวนมากกว่าคำนึงถึงคุณภาพผลิตผล

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

การใช้สารเคมียังผลสืบเนื่องและกระทบต่อธรรมชาติในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเบื้องต้น อีกทั้งยังผลกระทบสำคัญต่อเนื่องถึงสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงมิได้ตระหนักถึงการทำเกษตรอย่างปลอดภัยและสมดุลกับธรรมชาติ รวมทั้งผู้บริโภคที่ยังคงมิได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย เราจึงคิดสร้างความตระหนักคิดให้แก่เกษตรกรไทยในเรื่องการทำเกษตรอย่างมีคุณภาพปลอดสารเคมี และประชาชนไทยได้บริโภคผลิตผลทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เส้นทางของศาลานา สู่ความยั่งยืน 1. Smart Ecosystem สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้กระตุ้นจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพราะระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพนั้น มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาองค์ความรู้สู่วิธีคิดอย่างมีระบบ และเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ศาลานาจึงได้พัฒนาองค์ความรู้สู่การอบรมเชิงปฏิบัติการคือ “การอบรมหลักสูตรศาลานา” 2. Smart Innovation สร้างศูนย์ปฏิบัติการ ค้นคว้า ทดลอง และเชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งสินค้าและบริการจากการเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ ผลักดันแนวทางในการวิจัยเพื่อการเกษตร ภายใต้ผลิตผลทางการเกษตร วถีธรรมชาติ เสริมมุมมองความคิดสู่นวัตกรรม เพื่อให้วงการการเกษตร มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเรียนรู้ สู่การขยายตัวของตลาดผู้บริโภค 3. Smart Farmer Community สร้างชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจการเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง โดยเป็นหนึ่งในผู้เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งภายในกลุ่ม ให้มีความพร้อมสู่การขยายตัวของเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ 4. Smart Farming Economy ร่วมสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่จากฐานนวัตกรรมการเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ หนึ่งในหลักสูตรการอบรมที่สำคัญ คือการเสริมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เกษตรกร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบปลายทางจากการมีฐานความรู้ และการจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง ในขณะเดียวกัน ศาลานาจะเป็นอีกหนึ่งกำลัง ในการเชื่อมโยงตลาดสู่ผู้บริโภค เป้าหมายเพื่อสร้างการขยายตัวของเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สู่ผู้บริโภค 5. Smart Farming Network / Movement ร่วมสร้างความพร้อมในการรวมกลุ่มสู่เครือข่าย และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสู่การขับเคลื่อน ภายใต้การสร้างความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มที่มีจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นเดียวกันสู่ความยั่งยืน โดยเช่ือมโยงเครือข่าย ขยายแนวร่วมให้แนวทางเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติ เป็นหนึ่งของแนวทางหลักในการผลิต และ บริโภค มิใช่เป็นเพียงกระแส

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

(1) ผู้บริโภคสนใจ และหันมาสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น (2) เกษตรกรไทยมีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น (3) คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยดีขึ้น ทั้งด้านการเพิ่มรายได้ และด้านสุขภาพ (4) การทำเกษตรวิถีธรรมชาติแบบไม่พึ่งพิงสารเคมีไม่สงผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0941984111
Email: info@salana.co.th
Website: http://www.salana.co.th
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2398