บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด

บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด

บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิค ฟาร์ม มุ่งพัฒนาการทำปศุสัตว์ทางเลือก ที่เน้นสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร และสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมรอบข้าง
บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด
บริษัท แทนคุณ ออร์แกนิค ฟาร์ม มุ่งพัฒนาการทำปศุสัตว์ทางเลือก ที่เน้นสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร และสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่สังคมรอบข้าง

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

จากลูกชาวนา ที่ต้องการสืบต่ออาชีพเกษตรกรจากคนรุ่นพ่อแม่ เพื่อหาคำตอบว่า ทำไม เกษตรกรไทย ถึงยากจน... มาสู่การเป็นเกษตรกรเต็มตัว เพื่อแก้โจทย์และหาคำตอบนั้น ภายใต้สภาพแวดล้อมการกดดันรอบด้านของคนรุ่นก่อน....

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เกษตรกรไทย ไม่มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเอง อีกทั้งเกษตรกรรายย่อย ิิ พึ่งพาตัวเองไม่ได้เลย..

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

คิดค้น พัฒนา ต่อยอด การทำฟาร์มปศุสัตว์ทางเลือก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และที่สำคัญ เป็นระบบที่เกษตรกรรายย่อยสามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เกษตรกรรายย่อยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น ผลิต และจำหน่าย กำหนดราคาขาย ได้เอง

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 1,000,000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  67