บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

มุ่งเน้นการพัฒนาสร้างคุณค่าและแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนใน 2 มิติ คือ พัฒนา สร้างคุณค่า นอกจากนั้นยังมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม โดยนำความคิดเห็นที่รวบรวมจากหลายช่องทางมาปรับปรุงแผนงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

• ร่วมกับมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และกลุ่มเซ็นทรัลในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรชุมชนในการพัฒนาแนวทางการปลูกพืชเกษตรให้ได้ผลผลิตอันเป็นที่ต้องการของผู้...

อ่านต่อ...

ติดตั้งดาวเทียมเพื่อการเรียนรู้ทางไกลให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนที่ห่างไกล และในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
• การบริหารจัดการพลังงาน และสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขยะ ของเสีย และระบบนิเวศ

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ การจัดการพลังงานและความปลอดภัย
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2626