บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ดำเนินกิจการภายใต้กรอบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) เพื่อเป้าหมายการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน ปตท. จึงได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 ขึ้นในปี 2555 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงวิธีการทำงานที่มีมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ วิธีการปฏิบัติดังกล่าวเป็นระบบการจัดการที่มีการนำไปปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท.กลุ่ม ปตท. ได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้าน SSHE และนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กร โดยเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 2 มุมมอง ได้แก่ Eco ซึ่งมุ่งลดรอยเท้านิเวศตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และ Efficiency เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการงานให้ติดอันดับชั้นนำของโลก

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ตระหนักและยึดมั่นในพันธกิจสำคัญด้านพลังงาน ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคม ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนทุนทางสังคม ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทยก้าวเดินไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ดำเนินกิจการภายใต้กรอบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) เพื่อเป้าหมายการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน ปตท. จึงได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2563 ขึ้นในปี 2555 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงวิธีการทำงานที่มีมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ วิธีการปฏิบัติดังกล่าวเป็นระบบการจัดการที่มีการนำไปปฏิบัติในหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่ม ปตท. กลยุทธ์การลงทุนเพื่อสังคมและชุมชนของ ปตท. มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ งบประมาณขององค์กร และความต้องการของชุมชน ขณะเดียวกัน ปตท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามแนวทางปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทและความต้องการของชุมชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และ สนับสนุนให้พนักงานร่วมสละเวลาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ผ่านชมรมพลังไทยใจอาสาและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและแสดงออกถึงวัฒนธรรมการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
สมเด็จดพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เป็นการสานต่อการดำเนินงานบนแนวทาง 3 ประสานแห่งการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย สถาบันวิทยาการพลังงาน สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท. โรงเรียนกำเนิดวิทย์(KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการจัดการพลังงาน ณ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยส่งเสริมให้คนในชุมขนมีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการพลังงานไปสู่ชุมชนที่สนใจ
สถาบันปลูกป่า ปตท. เป็นผู้นำในการปลูกและฟื้นฟูป่าด้วยนวัตกรรมเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน โดย กลุ่ม ปตท. ยังคงเดินหน้าติดตามดูแลโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  3251