ดูดี ครีเอทีฟ

ดูดี ครีเอทีฟ

พวกเราเป็น "Social Impact Designer" ที่รับออกแบบโครงการเพื่อสังคม (CSR) หรือพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการจะเชื่อมคุณค่าร่วม (Shared Value) กับชุมชนเป้าหมาย ผ่านรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน โดยเราจะนำจุดแข็งขององค์กร (Business Core Competency) มาเสริมให้ธุรกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ทันสมัย จนกระทั่งสามารถเลี้ยงตัวเองได้ รายได้สูงขึ้น และทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่สูงขึ้นตามมา โดยองค์กรที่เราเคยร่วมงานด้วย เช่น Thai AirAsia, SCG Foundation, Unilever Life, CareNation, UN Global Compact Network Thailand เป็นต้น

ดูดี ครีเอทีฟ

พวกเราเป็น "Social Impact Designer" ที่รับออกแบบโครงการเพื่อสังคม (CSR) หรือพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการจะเชื่อมคุณค่าร่วม (Shared Value) กับชุมชนเป้าหมาย ผ่านรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน โดยเราจะนำจุดแข็งขององค์กร (Business Core Competency) มาเสริมให้ธุรกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ทันสมัย จนกระทั่งสามารถเลี้ยงตัวเองได้ รายได้สูงขึ้น และทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่สูงขึ้นตามมา โดยองค์กรที่เราเคยร่วมงานด้วย เช่น Thai AirAsia, SCG Foundation, Unilever Life, CareNation, UN Global Compact Network Thailand เป็นต้น

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ชุมชน / วิสาหกิจชุมชน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

สร้างรายได้ให้กับชุมชน (SDG 8) / เกิดการจ้างงานในพื้นที่ (SDG 8) / สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน-บุคคลทั่วไป (SDG 17)

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0622824956
Email: theethusr@gmail.com
Website: https://www.dude-creative.com
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ ความร่วมมือทางธุรกิจ
ผู้เข้าชม  3278