วิสาหกิจอามีนตาลโตนด

วิสาหกิจอามีนตาลโตนด

วิสาหกิจอามีนตาลโตนด เราพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดธรรมชาติ 100% เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กลับสมาชิกกลุ่ม พร้อมนำอาชีพดั้งเดิมที่เคยสร้างรายได้หลักให้คนในชุมชนกลับคืนมา นอกจากน้ำตาลโตนดแปรรูปจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รสชาติอร่อย รวมถึงเติมในการทำของหวานและมื้ออาหารแล้วช่วยให้อร่อยขึ้นแล้ว น้ำตาลโตนดยังดีต่อสุขภาพ เพราะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ และมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ทุกการสนับสนุนโดยซื้อผลิตภัณฑ์ จะเป็นการคืนความเข้มแข็งสู่ชุมชนอีกด้วย ย้อนไปเกือบ 30 ปีก่อน บ้านจะรังขึ้นชื่อในเรื่องน้ำตาลโตนดที่มีรสชาติอร่อยเป็นพิเศษ ทำให้น้ำตาลโตนดที่นี่มีคนมารับซื้อถึงชุมชน ส่งขายกว่า 2 ตันต่อสัปดาห์ จนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้คนภายนอกที่เคยมารับซื้อน้ำตาลโตนดไม่เข้ามาที่ชุมชนอีกเลย คนในชุมชนโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่จึงออกไปเป็นแรงงานนอกชุมชน มีคุณภาพชีวิตต่ำ ยิ่งกว่านั้นเงินที่หามาก็ไม่พอเลี้ยงครอบครัว เมื่อไม่มีรายได้ที่เพียงพอ สมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบ - แม่บ้านต้องทำงานรับจ้างได้ค่าแรงเพียงไม่กี่สิบบาทต่อวัน - เยาวชนไม่มีโอกาสเรียนสูงตามที่ต้องการ บางรายมีปัญหายาเสพติด - ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม เพราะต้องช่วยทำงานหาเลี้ยงครอบครัว - ภูมิปัญญาการทำน้ำตาลเริ่มสูญหายเพราะขาดผู้รับถ่ายทอด - ต้นตาลโตนดบางส่วนถูกตัดขายในราคาไม่กี่ร้อยบาท ทัั้งที่เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาล คนรุ่นใหม่ในชุมชนมองเห็นปัญหานี้ และเชื่อว่าทางออกคือ การนำอาชีพทำน้ำตาลโตนดกลับคืนมา โดยการทำงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากปราชญ์ชุมชน และสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เติบโตมาในครอบครัวที่ทำตาลโตนด

วิสาหกิจอามีนตาลโตนด

วิสาหกิจอามีนตาลโตนด เราพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดธรรมชาติ 100% เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กลับสมาชิกกลุ่ม พร้อมนำอาชีพดั้งเดิมที่เคยสร้างรายได้หลักให้คนในชุมชนกลับคืนมา นอกจากน้ำตาลโตนดแปรรูปจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รสชาติอร่อย รวมถึงเติมในการทำของหวานและมื้ออาหารแล้วช่วยให้อร่อยขึ้นแล้ว น้ำตาลโตนดยังดีต่อสุขภาพ เพราะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ และมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ทุกการสนับสนุนโดยซื้อผลิตภัณฑ์ จะเป็นการคืนความเข้มแข็งสู่ชุมชนอีกด้วย ย้อนไปเกือบ 30 ปีก่อน บ้านจะรังขึ้นชื่อในเรื่องน้ำตาลโตนดที่มีรสชาติอร่อยเป็นพิเศษ ทำให้น้ำตาลโตนดที่นี่มีคนมารับซื้อถึงชุมชน ส่งขายกว่า 2 ตันต่อสัปดาห์ จนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้คนภายนอกที่เคยมารับซื้อน้ำตาลโตนดไม่เข้ามาที่ชุมชนอีกเลย คนในชุมชนโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่จึงออกไปเป็นแรงงานนอกชุมชน มีคุณภาพชีวิตต่ำ ยิ่งกว่านั้นเงินที่หามาก็ไม่พอเลี้ยงครอบครัว เมื่อไม่มีรายได้ที่เพียงพอ สมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวก็ได้รับผลกระทบ - แม่บ้านต้องทำงานรับจ้างได้ค่าแรงเพียงไม่กี่สิบบาทต่อวัน - เยาวชนไม่มีโอกาสเรียนสูงตามที่ต้องการ บางรายมีปัญหายาเสพติด - ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม เพราะต้องช่วยทำงานหาเลี้ยงครอบครัว - ภูมิปัญญาการทำน้ำตาลเริ่มสูญหายเพราะขาดผู้รับถ่ายทอด - ต้นตาลโตนดบางส่วนถูกตัดขายในราคาไม่กี่ร้อยบาท ทัั้งที่เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาล คนรุ่นใหม่ในชุมชนมองเห็นปัญหานี้ และเชื่อว่าทางออกคือ การนำอาชีพทำน้ำตาลโตนดกลับคืนมา โดยการทำงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากปราชญ์ชุมชน และสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เติบโตมาในครอบครัวที่ทำตาลโตนด

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

กลุ่มแรกที่ได้รับผลลัพธ์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา คือ สมาชิกกลุ่มจำนวน 16 ครอบครัว โดยตัวชี้วัดคือรายได้ที่กลับคืนสู่สมาชิก ซึ่งจะแปรกลับไปเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งครอบครัว กลายเป็นความอิ่มท้อง กลายมาเป็นโอกาสทางการศึกษา กลายมาเป็นการเสริมศักยภาพสตรีในท้องถิ่น และคืนภูมิปัญญาการทำน้ำตาลให้กลับเป็นสมบัติของชุมชนอีกครั้ง กลุ่มถัดมา ที่ได้รับผลลัพธ์จากความสำเร็จของเรา คือ คนทำอาชีพน้ำตาลโตนดคนอื่นๆ ที่บ้านจะรัง ชุมชนใกล้เคียง และเรายังคาดหวังให้ไกลขึ้น เป็นความยั่งยืนและคืนคุณค่าของอาชีพทำน้ำตาลโตนดทั่วปัตตานี และภาคใต้ ผ่านการพัฒนาให้น้ำตาลโตนดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มากคุณค่า และตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของคนยุคนี้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ประโยชน์ในด้านสุขภาพ - เราสร้างทางเลือกเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับหมู่คนรักสุขภาพ หรือคนที่ห่วงใยคนใกล้ชิด ประโยชน์ด้านการพัฒนาสินค้าชุมชน - ทุกชุมชนมีทรัพยากรที่มีคุณค่า และสามารถพัฒนาให้เกิดรายได้ที่สร้างความมั่นคงแก่สมาชิกในชุมชน เราจึงหวังจะเป็นต้นแบบและแรงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และมีคุณค่าที่กลายเป็นมูลค่า เป็นรายได้ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้ชุมชน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0819591021
Email: aminpalmyrasyrup@gmail.com
Website: http://-
Facebook: อามีน ตาลจะรัง ลังกาสุกะ

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  3776