บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ปตท. สผ. ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างเสริม "ปัญญา" โดยมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ให้เกิดแก่ชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้ ปตท. สผ. อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงแช็งแรง และก้าวไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ปตท. สผ. ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างเสริม "ปัญญา" โดยมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ให้เกิดแก่ชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้ ปตท. สผ. อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงแช็งแรง และก้าวไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

กลยุทธ์การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กลยุทธ์การดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการพื้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมและกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน อันนำไปสู่เป้าหมายการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมในการดำเนินธุรกิจ (Social License to Operate)

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

กลยุทธ์การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กลยุทธ์การดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการพื้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมและกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน อันนำไปสู่เป้าหมายการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมในการดำเนินธุรกิจ (Social License to Operate)
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในท้องถิ่นห่างไกล โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนการศึกษาและรับเข้าทำงาน ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอและปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ท...

อ่านต่อ...

ปตท.สผ. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนานาชาติ สาขาธรณีฟิสิกส์ปิโตเลียม ที่มีมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร แก่อุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจพลังงาน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูป่าจำนวน 40 ไร่ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทางคือ เส้นทางสำหรับจักรยาน และเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นหรือผู้สูงอายุ จัดทำป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ นิทรรศการกลางแจ้ง ปรับปรุงภูมิท...

อ่านต่อ...

ปตท.สผ. ร่วมกับกรมศิลปากร ดำเนินการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา บริษัทให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมและโบราณคดี รวมท...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ เทคโนโลยี
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  3632