อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์

อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์

         เราคือนักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน และร่วมกับชุมชนในประเทศที่ให้ความใส่ใจในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบ เพื่อสร้างพลังชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานจากนานาชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์

         เราคือนักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน และร่วมกับชุมชนในประเทศที่ให้ความใส่ใจในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบ เพื่อสร้างพลังชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานจากนานาชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

 

     เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพลังชุมชน โดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา สังคม เศรฐกิจของคนในชุมชนให้อยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้มาตรฐานการการจัดการท่องเที่ยวจากนานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในองค์รวมของชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ก่อให้เกิดรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวและรู้จักการใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรในชุมชนอย่างถูกต้องและร่วมปกป้อง อนุรักษ์ เพื่อชนรุ่นหลัง

 

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

    

    ช่วยรักษา ปกป้อง สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในชุมชน ร่วมกับชุมชน สร้างโอกาส และพลังชุมชน ด้วยความเชื่อมั่นและจริงใจต่อกัน ร่วมสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

สัญญาอันดามัน กิจกรรมนำร่อง ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบในรูปแบบของ ท่องเที่ยวรักษ์โลก Care the BEAR หลังจากสิ้นสุดการอบรม SET GYM ครั้งที่ 4 AndamanDiscoveries ร่วมกับ Set Social Impact และ ...

อ่านต่อ...

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0869071559
Email: info@andamandiscoveries.com
Website: http://www.andamandiscoveries.com
Facebook: AndamanDisco

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง การตลาดด้านการท่องเที่ยว
อื่นๆ กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

สืบเนื่องจากโครงการ มอแกน ผู้พิทักษ์เกาะสุรินทร์ เมื่อปี 2563 ทางมูลนิธิตลากหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อสานต่อโครงการการจัดการขยะทะเล ในปี 2564 ภายใต้โครงการ Care the Whale โดยมอแกนเกาะสุรินทร์ ทางอันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ที่หมู่บ้านมอแกนเกาะสุรินทร์ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านการจัดการขยะในชุมชนอย่างถูกต้อง และ ให้ความรู้ในเรื่องสุขอนามันที่ดี ในชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากองค์กรภาครัฐ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุข กศน. อบต .เกาะพระทอง และเอกชน ประกอบไปด้วยวิสาหกิจชุมชนรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง และ Environmental Justice Foundation ผุ้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 45 คน
มอแกนสุรินทร์ กับขยะล่องหน ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ปี ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๔ได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเยาวชนในหมู่บ้าน
ผู้เข้าชม  3462