บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้นวัตกรรมและบุคลากร เราปลูกฝังและบ่มเพาะบุคลากรให้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง มีความยึดมั่นในความเป็นเลิศแห่งวิชาชีพ รวมถึงมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนำสมัย

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มุ่งสู่การเป็นต้นแบบองค์กรยั่งยืน เตรียมพร้อมการแข่งขันในเวทีโลก โดยให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานทุกมิติ ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ภายใต้กรอบ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices-Chemical Sector) โดยเริ่มต้ตจากการดำเนินธุรกิจทีมีความรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนั้นยังขยายการดำเนินธุรกิจยั่งยืนออกสู่คู่ธุรกิจ โดยมีการพัฒนาร่วมกันกับคู่ธุรกิจในมิติความยั่งยืน อาทิ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการต่อยอดไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับชาติและนานาชาติต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้างสมดุล 3 ด้าน คือ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคม และ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตขององค์กร การตอบสนองความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี + มิติเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของบริษัทฯ (Innovation management) และการสร้างความเข้มแข็งให้กับคู่ค้า หรือลูกค้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยรวม (Supply chain management) + มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Product stewardship) และการจัดการภาวะโลกร้อนรวมถึงการจัดกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก (Climate strategy&Eco-efficiency) + มิติสังคม ได้แก่ การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสังคม (Social reporting i.e.HCROI/SROI)
เพื่อปรับปรุงประเด็นสุขภาพของประชาชน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด และลดความขัดแย้งการใช้น้ำระหว่างชุมชนและพื้นที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น โดยตั้งแต่ปี...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการผลิตพลาสติกชีวภาพหรือ Bioplastic Hub ในภูมิภาคอาเซียน โดยพลาสติกชีวภาพประเภทโพลีแลกติกแอซิด เป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ ขึ้นรูปได้ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ด้วยควา...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ วิทยาศาสตร์
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1757