บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development) เป็นหนึ่งใน 6 เสาหลักสำหรับการพัฒนาองค์กรไทยยูเนี่ยน โดยมีหลักการสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ การดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำับดูแลกิจการ การส่งเสริมการดำเนินงานที่ยั่งยืนภายในห่วงโซ่อุปทาน และสร้างคุณค่าร่วมในชุมชนที่เราประกอบกิจการอยู่

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

สิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน คือความสามารถในการระบุและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานได้ รวมถึงการตรวจสอบย้อนหลังไปยังผลิตภัณฑ์ (Traceablity)
ไทยยูเนี่ยน ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อแรงงานและเน้นย้ำถึงความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยรายละเอียดดังกล่าวนี้ ได้กล่าวถึงหลักสำคัญ 12 ประการของจรรยาบรรณธุรกิจแ...

อ่านต่อ...

ไทยยูเนี่ยนเชื่อว่า จากการที่เราเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลก เรามีโอกาสมากมายที่จะสร้างคุณค่าร่วมเชิงบวกในระยะยาวให้แก่สังคมได้ เราตระหนักดีว่าเราเป็นเสมือนตัวกลางที่ส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เราดำเนิ...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ การพัฒนาที่ยั่งยืน
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  4607