บริษัท อะกีกคัลเจอร์ จำกัด

บริษัท อะกีกคัลเจอร์ จำกัด

อะกีกคัลเจอร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2561 สนใจเรื่องการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงเริ่มต้นได้พัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียครัวเรือนแบบอัตโนมัติ ช่วงต้นปี 2562 ได้เริ่มงานด้านการเกษตรโดยเป็นตัวกลางเชื่อมเกษตรกรกับผู้บริโภค และช่วยเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ สื่อสารเรื่องราวของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางออนไลน์
บริษัท อะกีกคัลเจอร์ จำกัด
อะกีกคัลเจอร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2561 สนใจเรื่องการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงเริ่มต้นได้พัฒนาเครื่องบำบัดน้ำเสียครัวเรือนแบบอัตโนมัติ ช่วงต้นปี 2562 ได้เริ่มงานด้านการเกษตรโดยเป็นตัวกลางเชื่อมเกษตรกรกับผู้บริโภค และช่วยเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ สื่อสารเรื่องราวของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เกษตรกรที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์ และผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ปรุงอาหารปลอดภัย

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

กลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง สังคมมีความยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0923542879
Email: JaiTalad.co@gmail.com
Website: http://
Facebook: fb.com/gGarden.UFarm

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 500,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  360