บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

พัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ให้กับสังคมและชุมชน ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อใจจากชุมชนรอบข้าง มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

วิทยาการค้าปลีกเป็นพื้นฐานของการค้าขาย และสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความก้าวหน้าในองค์ความรู้ด้านการค้าปลีก และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริ...

อ่านต่อ...

นับจากจุดเริ่มต้นโครงการในเดือนธันวาคม 2549 จนถึงสิ้นปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งมอบห้องน้ำตามโครงการแล้วทั้งสิ้น 2,317 ห้อง รวม 172 โรงเรียน ครอบคลุม 45 จังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ร่วมผลักดันไปสู่การดูแลรัก...

อ่านต่อ...

ในปี 2558 เครื่องโทรทัศน์ที่ลูกค้านำมาบริจาค จำนวน 761 เครื่อง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบให้กับมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งมอบต่อให้กับโรงเรียน 167 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 แห่ง กลุ่มพัฒนาอาชีพ 2 แห่ง ศูนย์ารเรียนรู้ 10 แห่ง ครอบครัวยากจน 39 ครอบครัว และคริสตจักร 6 แห่ง

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  949