บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

การบินไทยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่พนักงานผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ อาทิ การสนับสนุน ด้านการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านเที่ยวบินเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ การบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย รวมถึงการมีมาตรการป้องกันโรคไวรัสเมอร์ส

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ไทย" การบินไทยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จัดกิจกรรมค่าย "ต้นกล้าวิทย์คณิต การบินไทย"โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียนในพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศ...

อ่านต่อ...

การบินไทยและกรมแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการบริจาคไมล์ "Miles Give Kids A Smile" เพื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยการบินไทยจะรับบริจาคไมล์สะสมจากสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส มอบให้สถาบ...

อ่านต่อ...

การบินไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโครงการ "พาน้องท่องฟ้าทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย" โดยนำคณะเยาวชนจากภาคเหนือและภาคใต้ จำนวน 100 คน เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทยจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  3721