ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม

เราเป็นกิจการที่มีเป้าหมายในพัฒนาสินค้าจากวัฒนธรรมการผลิตงานหัตถกรรมของชาวเขา เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมรายได้ และรักษาภูมิปัญญาการผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่น โดยกิจการของเราทำหน้าที่ในการออกแบบสินค้า ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญา วิธีการผลิต และวัตถุดิบที่หาได้ภายในชุมชน ควบคุมหรือปรับปรุงรูปแบบการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง และจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างไปจากวิถีดั้งเดิมของชาวเขา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม
เราเป็นกิจการที่มีเป้าหมายในพัฒนาสินค้าจากวัฒนธรรมการผลิตงานหัตถกรรมของชาวเขา เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมรายได้ และรักษาภูมิปัญญาการผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่น โดยกิจการของเราทำหน้าที่ในการออกแบบสินค้า ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญา วิธีการผลิต และวัตถุดิบที่หาได้ภายในชุมชน ควบคุมหรือปรับปรุงรูปแบบการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง และจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างไปจากวิถีดั้งเดิมของชาวเขา

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

กลุ่มสตรีชนเผ่าผู้ผลิตงานหัตถกรรม และผู้ผลิตวัตถุดิบในการใช้งานร่วมกับการผลิตงานหัตถกรรม

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

- การส่งเสริมรายได้จากการผลิตงานหัตถกรรม จากแรงงานหรือช่างฝีมือในชุมชน - การลดการอพยพการย้ายถิ่นเข้ามาหางานทำในเมือง เนื่องจากงานหัตถกรรมสามารถทำได้ที่บ้าน - การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานน้อย

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0819522544
Email: dejkoet@oriental-kingdom.com
Website: http://www.oriental-kingdom.com
Facebook: www.facebook.com/ethnica.thailand

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  457