บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

แนวคิด “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” เพราะเชื่อว่าหากเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ มีครอบครัวอบอุ่นจะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอินทัชจึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและชุมชน วางกรอบการลงทุนทางสังคมโดยมุ่งลงทุนในโครงการที่ลดผลกระทบในเชิงลบและสร้างผลกระทบในเชิงบวกเช่น ด้านการศึกษา สุขภาพ อาชีพ และรายได้ โดยเน้นการส่งเสริมทักษะความรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคม การสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาศักยภาพทำให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

การส่งเสริมทักษะ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน ช่วยอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทยและให้โอกาสเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและสร้างสรรค์จินตนาการในด้านศิลปะ และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเป็นปีที่ 10 ตลอด 9 ปี ที่ผ่านมา มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 13,000 คน และอ่านหนังสือวรรณกรรมไทย 1,750 เรื่อง
อินทัชส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินโครงการกลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งทุน สนับสนุนครูผู้สอนที่มีความเสียสละ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบวิชาชีพ และทุนสนับสนุนโรงเรียน โดยพิจารณาตามความจำเป็นของโรงเรียน
โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่ใช้สารเคมี มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวนาไทยให้ “กินดี อยู่ดี มีเศรษฐกิจดี” ตามหลักการพึ่งพาตนเอง...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ เทคโนโลยี
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2200